“ พ่อเมืองลำพูน” รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก-ชิคุนกุนยา

  • ร่วมจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมรณรงค์
  • นายอำเภอแม่ทา – เทศบาลขุมเงิน 
  • ยึดหลัก 3 เก็บของกรมควบคุมโรค 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่จังหวัดลำพูน เป็น 1ใน 62 จังหวัดของประเทศไทย ที่มีพบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือซิคุนกุยา  อันมีสาเหตุมาจากยุงลายนั้น นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชพระทาน พัฒนาและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทั่วจังหวัดลำพูน

โดยการจัดกิจกรรมการนั้น ยึด  3 เก็บของกรมควบคุมโรค คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาดโปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่อยู่อาศัยของยุงลาย 2.เก็บขยะรอบบ้านโดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย. 3.เก็บน้ำสำรวจาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่

สำหรับการทำกิจกรรมครั้งนี้  ได้แก่ การทำความสะอาดกวาดใบไม้ เก็บขยะ และขัดพื้นบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี, กิจกรรมการฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย และการเททรายอะเบทลงบริเวณแหล่งที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายตามอ่างบัวและตามบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ, กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณตึกสำนักงาน อาคาร และสถานที่ต่างๆ

เช่นเดียวนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา  พร้อมด้วยนายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้นำจิตอาสาพัฒนาพระราชทาน   สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือซิกุนคุนยา ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ กิจกรรมยึด 3 เก็บของกรมควบคุมโรค และพ่น ฉีด ยาไล่ยุง เป็นต้น