“ปานเทพ” ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอออกพระราชกำหนดควบคุมกัญชา กัญชง ใช้ช่วงสุญญากาศ

  • ชี้ กมธ.พิจารณาให้เสร็จโดยเร็ว คาดเดือนสิงหาคม พิจารณาเสร็จ
  • มั่นใจได้รับความร่วมมือจากประชาชน ไม่นำไปใช้ในทางที่ผิด

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกและกรรมาธิการ คณกรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ…. สภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้รัฐบาลออกพระราชกำหนด เกี่ยวกับกัญชา กัญชง มาใช้ในช่วงสุญญากาศ ขณะที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุม มีข้อความดังนี้

พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ได้ตระหนักข้อห่วงใยตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องออกเป็นพระราชกำหนด

ตามที่มีผู้เสนอให้ใช้ พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อออกมาควบคุมการใช้กัญชา กัญชง ในหลายมิตินั้น ในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ประการแรก แม้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง อยู่ในระหว่างการพิจารณา แต่ปรากฏว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการใช้กัญชาอย่างระดับหนึ่ง เช่นกรณีที่ได้ดำเนินการไปแล้วในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การกำหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม แล้วห้ามสูบในที่สาธารณะ ห้ามจำหน่ายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามจำหน่ายในสตรีมีครรภ์ และห้ามจำหน่ายสตรีให้นมบุตร  ฯลฯ

จนถึงปัจจุบันก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากประชาชนผู้ใช้กัญชา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ร้านสะดวกซื้อ ส่วนข้อห่วงใยอื่นๆ นั้น รัฐบาลยังสามารถออกกฎกติกาเพิ่มเติมได้อีก โดยไม่จำเป็นต้องตราเป็นพระราชกำหนด ในช่วงการรอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง  ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวงและกรมต่างๆ 

ส่วนที่ปรากฏเป็นข่าวว่ายังมีผู้กระทำความผิดอยู่ ก็เป็นคนละเรื่องต้องให้เจ้าที่รัฐดำเนินบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เช่นกัน

ประการที่สอง ข้อห่วงใยของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการห้ามจำหน่ายให้ เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามจำหน่ายให้สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร รวมถึงการโฆษณา ภายใต้คณะกรรมการกัญชา กัญชง  ได้ปรากฏอยู่ในร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ…. ของพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่แรกอยู่แล้ว  และยังอาจมีกฎกติกาเพิ่มเติมในร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ…. ด้วย  ตามความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ ที่กำลังเร่งปรับปรุงแก้ไขรายมาตราอยู่ในขณะนี้

ประการที่สาม คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.. ของสภาผู้แทนราษฎร มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลายมาก ทั้งตัวแทนฝ่ายค้าน ตัวแทนฝ่ายรัฐบาล ตัวแทนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตัวแทนนักฎหมาย นอกจากนั้นยังมีตัวแทนภาคประชาชนที่เป็นทั้งเกษตกร ผู้ใช้กัญชาเพื่อนันทนาการเพื่อหวังจะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ตลอดจนข้อห่วงต่อสังคมในหลายมิติ ตลอดจนภาควิชาการที่อาจมีความเห็นที่แตกต่างกันล้วนแล้วแต่อยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ทั้งสิ้น

นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการฯ ยังได้รับฟังความเห็น และข้อเสนอของภาคประชาชนนอกกรรมาธิการฯ อย่างรอบด้าน จึงทำให้เชื่อได้ว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ… ที่กำลังเร่งพิจารณาโดยกรรมาธิการฯ ที่หลากหลายนี้ ได้มีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และผลกระทบรอบด้าน ทั้งในด้านทางการแพทย์ สุขภาพ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม  และน่าจะมีเจตนาเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศเป็นหลักการสำคัญด้วย

ประการที่สี่ กรรมาธิการฯ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าจะต้องเร่งพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อทำให้ช่วงเวลาสุญญากาศทางกฎมายสั้นที่สุด 

ซึ่งเชื่อว่ากรรมาธิการฯ จะบรรลุภารกิจนี้ได้ในเวลาไม่นานภายในเดือนกรกฎาคม หรืออย่างช้าสุดก็ไม่ควรเกินเดือนสิงหาคมนี้ โดยไม่จำเป็นต้องตรากฎหมายพระราชกำหนดแต่ประการใด