“บางจาก-มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” ดันคาร์บอนเครดิตจากป่าต่อยอด BCP316 NET

บางจากร่วมมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สร้างเครือข่ายจัดการ “คาร์บอนเครดิตจากป่า” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • ขยายผล BCP316 NET รุกเพิ่มรายได้ธุรกิจสีเขียว
  • มุ่งลงทุนใหม่เน้นสมดุลคาร์บอน และก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าได้ร่วมเสวนาเรื่องนโยบายของภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ที่ C ASEAN ชั้น 10 CW Tower เป็นงานแสดงเจตนารมณ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเครือข่ายโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในฐานะบางจากเป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุน “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ กันไฟป่า กันการบุกรุก รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตจากป่า ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าให้ยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน BCP316 NET ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร ทั้ง 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 ทำสมดุลทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ให้สำเร็จภายในปี 2573 (ค.ศ.2030) เรื่องที่ 2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูฯย์ (Net Zero GHG Emissions) ตามเป้าหมายภายในปี2593 (ค.ศ.2050)

เดินหน้าทำให้ครอบคลุม 4 แนวทาง ประกอบด้วย B = Breakthrough Performance (30%) เน้นกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม C = Conserving Nature and Society (10%) สนับสนุนการสร้างสมดุลทางระบบนิเวศและเชื่อมโยงสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการดูดซับคาร์บอนด้วยวิถีธรรมชาติ P = Proactive Business Growth and Transition (60%) เปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่พลังงานสะอาด ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

วางแผนเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสีเขียว เน้นขยายการลงทุนใหม่ ๆ ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ ด้วยการขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศ หรือ NET Zero Ecosystem นำไปสู่เป้าหมายการลดมลพิษทุกอย่างให้เป็นศูนย์ Net Zero เช่น การก่อตั้ง Carbon Markets Club (CMC) เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ตามที่นางกลอยตา ในฐานะประธาน CMC ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่าน CMC โดยมีบางจากฯ และพันธมิตรรวม 11 องค์กรริเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ขณะนี้ได้ทำกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ปัจจุบัน CMC มีสมาชิกกว่า 430 ราย ทั้งประเภทองค์กรและบุคคล รวมทั้งสร้างยอดซื้อขายคาร์บอนเครดิตและใบรับรองพลังงานทางเลือกหรือ Renewable Energy Certificates ผ่าน Marketplace ในเว็บไซต์ CMC ได้แล้วปริมาณรวมกว่า 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

อีกทั้งบางจากฯ ได้ทำอีกภารกิจอย่างเข้มข้นตามแผนงาน BCP316 NET ด้วยการร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และพันธมิตรเร่งพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตจากพืชเกษตรยืนต้นร่วมกับสหกรณ์การเกษตรในเครือข่ายธุรกิจสถานีบริการน้ำมันชุมชนของบางจากฯ ทั่วประเทศกว่า 600 แห่ง

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen