บางจากร่วม International Women’s Day #EmbraceEquity หนุน “พลังเสมอภาค” ขับเคลื่อนองค์กรโมเดลยั่งยืน 100 ปี

  • ผู้บริหารบางจากฯ ขึ้นเวที “International Women’s Day #EmbraceEquity”
  • ของซิตี้แบงก์โชว์ทรรศนะใช้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรด้วย “พลังความเสมอภาค”
  • ตอกย้ำโมเดล องค์กรบางจากเติบโตอย่างยั่งยืน 100 ปี ดูแลพนักงานมีความสุข 100 เท่า

นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ขึ้นเวทีงาน International Women’s Day #EmbraceEquity ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความหลากหลาย ความเสมอภาค การยอมรับความแตกต่าง (Diversity, Equity, and Inclusion: DE&I) และการเปิดรับความเสมอภาคและความหลากหลายในองค์กรร่วมกับผู้บริหารหญิงจากบริษัทชั้นนำ ช่วงExecutive Talk ซึ่งเป็นงานที่ทาง Citi Thailand Women’s Network (Citibank) จัดขึ้นที่โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

นำเสนอองค์กรบางจากฯ ดำเนินงานโดยมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนโดยใช้กรอบการดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติ (UN :United Nation) ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และ Women Empowerment มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับบทบาทของผู้หญิงในการดำเนินงาน

เพราะบางจากฯ ให้ความสำคัญโดยทำมาอย่างต่อเนื่องทั้งกับความเสมอภาค ความเท่าเทียม ตั้งแต่เรื่องการสรรหาการปรับระดับ การรับฟังความคิดเห็น การจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์สร้างความผูกพันของพนักงาน เนื่องจากเชื่อมั่นหากพนักงานมีความสุข ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญขององค์กร จึงตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 100 ปี และดูแลพนักงานให้มีความสุข 100 เท่า โดยมีรางวัลที่ได้รับคือ Top 50 ขององค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด

รวมทั้งบางจากได้ “แบ่งปันวิธีปฏิบัติ” หรือเทคนิคตามแนวทางภาวะผู้นำซึ่งสามารถหลอมรวมคน
ให้ทำงานร่วมกันได้ด้วยความเคารพ ให้เกียรติกันและกัน (Inclusive Leadership) ในฐานะผู้บริหารระดับสูง ที่คำนึงถึงลักษณะเฉพาะ (Uniqueness) ความแตกต่าง เพศสภาพ วัย ประสบการณ์ทำงานและชีวิต เรื่อยไปจนถึงความสามารถ ควบคู่กับการหาจุดแข็งของแต่ละคน พยายามนำมาทำให้ทีมแข็งแกร่ง อีกทั้งยังได้นำเสนอถึงความท้าทายส่งเสริม DE&I และปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมทุกคนให้เห็นถึง DE&I การเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อให้องค์กรและการทำงานพัฒนาเติบโตไปข้างหน้าอย่างวิน วิน ร่วมกันทุกฝ่าย

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen