บางจากรวมพลังกรมมลพิษ ตั้ง “จุดรวมของเสียชุมชน” 4 ชนิด นำร่องปั๊มบางจาก 10 แห่ง ดึงทั่วไทยร่วมทำด่วน 77 จังหวัด

  • บางจากฯ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษประกาศเจตนารม ตั้ง “จุดรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน”
  • 4 ชนิด “หลอดไฟ-ถ่านไฟฉาย-ภาชนะบรรจุสารเคม-ซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”
  • นำร่องทำในออฟฟิศและปั๊มจากทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 10 แห่ง พร้อมให้องค์กรท้องถิ่นรับลูกด้วยทั้ง 77 จังหวัด

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นำบางจาก ทำพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนณรงค์ “การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน” ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 50 องค์กร เพื่อเสริมสร้างประชาชนได้ตระหนักเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งของเสียอันตรายอย่างไม่ถูกต้อง 4 ชนิด คือหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี และซากผลิตภัณฑ์ครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โดยบางจากฯ ได้จัดวางถังรองรับของเสียอันตรายไว้อย่างเหมาะสมครอบคลุมพื้นที่หลัก ทั้งในสำนักงาน โรงกลั่นน้ำมันบางจาก และในสถานีบริการน้ำมันบางจากในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 10 แห่ง เดินหน้าเป็นองค์กรนำร่องส่งเสริมการแยกทิ้งของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปเพื่อนำไปบำบัดและจัดการอย่างถูกต้อง เป็นส่วนหนึ่งทำให้สังคมน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ส่วนองค์กรทุกฝ่ายที่ได้ออกมาร่วมมือกันเดินหน้าทำโครงการอย่างจริงจังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องจากของเสียอันตรายทั้ง 4 ชนิด มีส่วนผสมของโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท เป็นองค์ประกอบอันตรายอย่างมาก ซึ่งอาจเกิดการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้นหากกำจัดไม่ถูกวิธีแล้วจะสร้างผลกระทบรอบด้าน และโครงการนี้ยังมุ่งส่งเสริมการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไป จึงได้กำหนด “จุดทิ้งหรือรวบรวม” อย่างครอบคลุมและเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 77 จังหวัด ทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศอีก 76 จังหวัด เพื่อส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปบำบัด จัดการหรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธีไม่จะเป็นมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen