“นายกฯ” มอบ “วัฒนธรรม” ติดตามการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ศาลาจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) จังหวัดนนทบุรี

  • เป็นอาคารไม้สัก 2 ชั้น ทรงยุโรปยุคแรกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  • เพื่อให้เป็นการทำนุบำรุง ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เปิดเผยว่า รัฐบาล ได้เห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงมรดกสถาปัตยกรรมของชาติ มอบหมายให้ นาย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ติดตามการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ศาลาจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมไม้ของไทยที่มีอายุกว่า 100 ปี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ศาลาจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) จังหวัดนนทบุรี สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2454 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 เป็นอาคารไม้สัก 2 ชั้น ทรงยุโรปยุคแรกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ทรงไทยประยุกต์) ประดับงานสลักไม้ลายวิจิตร เป็นอาคารหลายหลังเชื่อมติดกันเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสนามอยู่ตรงกลาง ตัวอาคารที่มีหลายหลังติดกันนั้น แบ่งให้ชั้นล่างเป็นห้องเรียน ชั้นบนใช้เป็นเรือนนอน หลังที่เป็นตึกใช้เป็นโรงอาหารและหอประชุม 

ปัจจุบันสำนักเทศบาลจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ดูแลอาคารและใช้ประโยชน์เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนนทบุรีและมีส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ขอบเขตการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์(ช่วงที่1) ประกอบด้วย -อาคารหมายเลข 1-4 ภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบของอาคาร1-4 โดยแนวทางในการอนุรักษณ์ปฏิสังขรณ์ให้เป็นไปตามแนวทางการรื้อฟื้นคืนสภาพตามรูปแบบดั้งเดิม เน้นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ แก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมขัง การระบายน้ำ และการบดบังทัศนียภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นการทำนุบำรุง ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสถาปัตยกรรมไทย อันทรงคุณค่า ให้ลูกหลานได้รู้คุณค่าของชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ….