นายกฯ ชื่นชมทุกภาคส่วนร่วมเพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำ-เกษตรยั่งยืน

  • แก้ไขปัญหาด้านน้ำต่อเนื่อง
  • เพื่อประโยชน์สูงสุดกับภาคเกษตรกร

วันที่ 26 มี.ค.66 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำของประเทศไทย (Enhancing Climate Resilience in Thailand through Effective Water Management and Sustainable Agriculture) เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ และการเกษตรแบบยั่งยืน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมมือระหว่าง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนแบบให้เปล่าจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการน้ำที่คำนึงถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการสร้างความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และใช้มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันการเกษตร ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

“ผลการลงนาม MOU ครั้งนี้ สะท้อนถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่คำนึงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดกับภาคเกษตรกร ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อความปลอดภัย การดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านน้ำอย่างต่อเนื่อง”นายอนุชา กล่าว

https://siamrath.co.th/n/433800