นครปฐมวุ่น! สั่งปิดโรงงานแหลมทอง 14 วัน หลังพบพนักงานติดโควิดแล้ว 478 ราย

วันนี้ (11 มิ.ย.64) นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม ได้มีคำสั่งจังหวัดนครปฐมที่ 1587/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีสาระสำคัญคือ

มีคำสั่ง 1.ให้ปิดสถานที่ของ บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่ ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.ให้จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคในบริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ห้ามมีการชุมนุมทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งห้ามบุคคลใดเข้าไปหรือออกจากสถานที่ดังกล่าวเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

3.บุคคลใดที่ทำงานอยู่บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ดำเนินการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย หรือสถานที่ตามที่ทางราชการ กำหนดเป็นเวลา 14 วัน

4.ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควบคุม กำกับดูแล และสนับสนุนให้การดำเนินการจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคตามข้อ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้จังหวัดทราบทันที

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

นอกจากนี้ ให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 500 เตียง ภายในโรงงานโดยใช้อาคารโถงและกางเตนท์เพิ่มเติมซึ่งทางจังหวัดสนับสนุนเตียง 150 เตียง ชุดที่นอน 100 ชุด ส่วนที่เหลือบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบ ตลอดจนสนับสนุนห้องน้ำห้องส้วมภายในอาคาร สถานที่พักเจ้าหน้าที่ อาหาร การจัดเก็บขยะ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และจัดตั้งสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยง

ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานดังกล่าวพบว่า โรงงานแห่งนี้แบ่งเป็น 2 โรง แต่อยู่ในพื้นที่เดียวกันมีโรงสดและโรงต้มสุกส่วนที่พบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นโรงไก่สด 478 คน ติดเชื้อและยังต้องตรวจอีกกว่า 700 คน เนื่องจากโรงไก่สดแผนกนี้มีพนักงานกว่า 1,000 คน ทางจังหวัดนครปฐมจึงได้สั่งปิดแผนกนี้เป็นเวลา 14 วัน