ธ.ก.ส.จับมือสถาบันภาษาจุฬาฯ เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนไทย

  • ผลิตสื่อการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษ
  • ส่งให้โรงเรียนธนาคารจำนวนกว่า 2,000 โรงเรียน
  • เริ่มชุดแรกสอน “หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ”

นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ(เอ็มโอยู) “การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนโครงการโรงเรียนธนาคาร” กับสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในโครงการโรงเรียนธนาคาร ของธ.ก.ส.กว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

“ความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้เพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียน  โดยจัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จัดส่งให้กับโรงเรียนที่ร่วมโครงการเพื่อให้นักเรียนนำไปเรียนรู้ต่อไป”

สำหรับโครงการโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้นหวังปลูกฝังความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยการออม ฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร การจัดการทางการเงินที่ถูกต้อง และปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 2,330 โรงเรียน มีสมาชิกโรงเรียนธนาคารจำนวนกว่า 800,000 ราย ยอดเงินฝากรวมกว่า 1,000 ล้านบาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะ ร่วมกับธ.ก.ส.ในการสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย  ในการผลิตสื่อ การเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในโครงการโรงเรียนธนาคารทั่วประเทศ โดยในชุดแรกจะเป็นสื่อการสอนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  (Grammar) ในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของเด็ก และในอนาคตจะต่อยอดไปสู่หัวข้อการเรียนอื่น ๆ ต่อไป