ธอส.เป็นปลื้ม…คว้าอันดับ 1 ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 65

  • ด้วยคะแนน 4.7516 สูงสุดในทุกสาขาของรัฐวิสาหกิจทั้ง 51 แห่ง
  • เผยธนาคารได้ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ทั้งด้านการกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร
  • ลั่นผลงานนี้มาจากการร่วมมือกันของผู้บริหาร พนักงานทุกคนที่มุ่งมั่น ตั้งใจขับเคลื่อนองค์กรให้สัมฤทธิ์ผล

วันนี้ (26 ..66) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ประกาศคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2565 ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SEAM ทาง www.sepo.go.th ปรากฏว่า ธอสได้รับคะแนนสูงสุดจาการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2565 ด้วยคะแนน 4.7516 สูงสุดในทุกสาขาของรัฐวิสาหกิจทั้ง 51 แห่ง 

โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 2. การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 3. การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers) ซึ่งธนาคารได้การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการบริหารทุนมนุษย์ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และด้านตรวจสอบภายใน ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลตามเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SEAM) 

รวมถึงสามารถแสดงประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดทำ KPI Cascading Balancing Matrix ภายในองค์กร พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมายกระดับการดำเนินงานผ่านระบบDigital ERM จัดทำ Stakeholder Profile ในรูปแบบดิจิทัล นำข้อมูล Data Analytic Up/Cross Sales มาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าจัดทำระบบ Corporate Innovation System (CIS) ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์กำหนด และพัฒนาระบบ Two Way Audit เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้การที่ธนาคารได้รับคะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี2565สูงที่สุดเป็นอันดับ1ด้วยคะแนนรวม4.7516สูงสุดในการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจทั้ง51แห่งเป็นผลมาจากการร่วมมือกันของผู้บริหารพนักงานทุกคนภายในองค์กรที่มุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนองค์กรให้สัมฤทธิ์ผลตามพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านและยังคงพร้อมดำเนินงานเพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านต่อไป