ตำบลนาโพธิ์กลาง ต้นแบบใช้ “ธรรมนูญตำบลสู้ภัยโควิด 19” แห่งแรกในไทย

  • “สาธารณสุข” ชื่นชมตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ต้นแบบใช้ “ธรรมนูญตำบลสู้ภัยโควิด 19” รับมือการแพร่ระบาดโควิด 19 ระดับชุมชนอย่างเข้มแข็ง
  • เน้นการมีส่วนร่วม กำหนดเป็นแนวทางให้คนในชุมชนนำไปใช้ปฏิบัติ ทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยที่ผ่านมามีการกระจายไปในหลายพื้นที่ ทั้งกทม. ปริมณฑล และในต่างจังหวัด ทำให้ทุกพื้นที่ต้องบริหารจัดการ เตรียมความพร้อมรับมือทั้งการป้องกัน ควบคุมโรค และการให้การดูแลรักษาหากพบผู้ติดเชื้อ โดยชุมชนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตระหนักและหารือร่วมกับทุกภาคส่วน หามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหา จึงได้ประกาศใช้ “ธรรมนูญตำบลนาโพธิ์กลาง ว่าด้วยมาตรการไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) พ.ศ. 2563” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อกำหนดเป็นกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการสู้ภัยโควิด 19 ซึ่งได้ขยายผลไปยังตำบล อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ด้วย

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 โดยธรรมนูญตำบลว่าด้วยมาตรการไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ธรรมนูญตำบลสู้ภัยโควิด 19 ของพื้นที่ ต.นาโพธิ์กลาง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทั้งชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการและเอกชน กำหนดแนวทางให้คนในชุมชนยอมรับเป็นกติกาและนำไปใช้ปฏิบัติโดยทันที ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 โดยผู้นำชุมชน ทำให้ประชาชนในตำบลรับทราบแนวปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการต่างๆ อาทิ การเว้นระยะห่างในชุมชน, การจัดบริการร้านอาหาร, การขออนุญาตกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้า-ออกตำบลเมื่อเข้ามาขายของในพื้นที่, กรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัด ต้องรายงานตัวต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เป็นต้นผู้สนับสนุนให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง และการกักตัวในสถานที่กักตัวของชุมชน ในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายส่งผู้ติดเชื้อกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา เป็นต้น ซึ่งมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างชัดเจน 

 “ขอชื่นชมทีมตำบลนาโพธิ์กลางทุกภาคส่วน ที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างเข้มแข็ง ประสบความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโควิด และเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ศึกษาและนำไปใช้ ” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว 

ด้านนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ของตำบลนาโพธิ์กลาง พบผู้ติดเชื้อในเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 ราย เดินทางกลับจากการทำงานที่สนามมวยลุมพินีในช่วงที่มีการระบาด ส่วนปี 2564 พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 15 ราย นำเข้า 85 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย นอกจากนี้มีกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศ กรุงเทพ และปริมณฑล รายงานตัว จำนวน 308 ราย ทุกรายไม่พบเชื้อ ด้วยมาตรการธรรมนูญตำบลที่เข้มแข็งทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้และไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม