ต้องอ่านไว้! เปิด 6 ลำดับ “ทายาทโดยธรรม” ที่มีสิทธิรับมรดก

เพจไทยคู่ฟ้า เปิด 6 ลำดับ ‘ทายาทโดยธรรม’ ที่มีสิทธิรับมรดก “เมื่อบุคคลใดตาย” ไม่ว่าการตายนั้น จะตายโดยธรรมชาติหรือตายโดยผลของกฎหมาย (สาบสูญ)

  • “เมื่อบุคคลใดตาย” ไม่ว่าจะตายโดยธรรมชาติ
  • หรือหายสาบสูญ

วันที่ 10 ก.ย. 2566 เพจไทยคู่ฟ้า เปิดเผยข้อมูลจาก กระทรวงยุติธรรม เผยข้อมูลทางกฎหมายว่า “เมื่อบุคคลใดตาย” ไม่ว่าการตายนั้น จะตายโดยธรรมชาติหรือตายโดยผลของกฎหมาย (สาบสูญ) มรดกของบุคคลนั้น “จะตกทอดแก่ทายาท”

โดยกองมรดกนั้น ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดที่ผู้ตาย “มีอยู่ก่อน” ถึงแก่ความตาย ตลอดจนทั้งสิทธิ หน้าที่และความรับผิดอื่น ๆ ที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนถึงแก่ความตายด้วยเช่นกัน

“เว้นแต่” สิทธิหน้าที่และความรับผิดนั้น จะเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ เช่น ความรับผิดทางอาญา หรือความเป็นนายจ้างลูกจ้าง เป็นต้น

ส่วนทายาทผู้รับมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 กำหนดว่า “ทายาทโดยธรรมมี 6 ลำดับ”

แบ่งตามลำดับชั้น ดังนี้:

• ผู้สืบสันดาน คือ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรม

• บิดามารดา ในกรณีของบิดาเฉพาะ “บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น” ที่มีสิทธิรับมรดก

• พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

• พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือที่มักเรียกว่า “พี่น้องต่างพ่อหรือต่างแม่”

• ปู่ ย่า ตา ยาย

• ลุง ป้า น้า อา

สำหรับ “คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่” ก็เป็นทายาทโดยธรรมเช่นเดียวกัน โดยลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรส ให้เป็นไปตามมาตรา 1635