ด่วน!!!คำสั่งจังหวัดภูเก็ตปิดพื้นที่ตำบลป่าตอง ห้ามเข้า-ออก24ชั่วโมง

  • ผู้ว่าภูเก็ตสั่งล็อกเพิ่มอีกชั้น ปิดป่าตองตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.เป็นต้นไป
  • สั่งปิดห้ามเข้าออก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ อย่างเป็นทางการแล้ว
  • ภูเก็ตลุยสกัดไวรัสโควิด-19พื้นที่ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คําสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1823/2563เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกําหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19พื้นที่ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ตพบว่า ยังคงมีจํานวนผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า80%เป็นผู้ที่ทํางานหรือสัมผัสกับผู้ทํางาน ในสถานประกอบการในซอยบางลา เขตเทศบาลเมืองป่าตองทั้งสิ้น

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 14/2563เมื่อวันที่ 3เมษายน พ.ศ.2563จึงออกคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1เนื่องจากพื้นที่ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด-19เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่น จึงห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ยานพาหนะสําหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉิน ทางการแพทย์ รถที่ใช้สําหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้น หรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

ข้อ 2เพื่อให้การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 1จึงกําหนดจุดตรวจคัดกรองโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19ตามแผนที่แนบท้ายคําสั่ง ดังนี้
(1)จุดตรวจคัดกรองสี่กอ ตั้งอยู่ ณ ถนนพระบารมี ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ (ท้องที่สถานตํารวจภูธรกะทู้)
(2) จุดตรวจคัดกรองไซม่อนคาบาเร่ ตั้งอยู่ ณ ถนนสิริราชย์ ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้ (ท้องที่สถานีตํารวจภูธรป่าตอง)
(3) จุดตรวจคัดกรองหน้าโรงเรียนบ้านกะหลิม ตั้งอยู่ ณ ถนนกมลา-ป่าตอง ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้ (ท้องที่สถานีตํารวจภูธรป่าตอง)
ทั้งนี้ ให้นายอําเภอหรือปลัดอําเภอที่นายอําเภอในพื้นที่นั้นมอบหมายในพื้นที่เป็น หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจําจุดคัดกรองและให้เทศบาลเมืองป่าตองร่วมปฏิบัติการข้างต้น

ข้อ 3ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดตรวจคัดกรอง ตามข้อ ๒ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558และข้อกําหนดออกตาม ความในมาตรา 8แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อ 4มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ดังต่อไปนี้
(1) ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับอําเภอกะทู้ และเทศบาลเมืองป่าตอง จัดบุคลากรเข้าไปตรวจวัดไข้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตําบลป่าตองทุกคน หากพบผู้ใดมีอาการซึ่งเข้าข่ายที่ต้อง เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ ยังสถานที่ที่จังหวัด กําหนด
(2) ให้เทศบาลเมืองป่าตอง ทําความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถนน บ้านพักอาศัย ร้านค้าในเขตพื้นที่ตําบลป่าตอง โดยการฉีดฆ่าเชื้อทั้งหมดทุกหลังคาเรือน
(๓) ตามที่จังหวัดได้มีคําสั่งปิดโรงแรมแล้วตามคําสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1797/2563ลงวันที่ 2เมษายน 2563

หากมีโรงแรมใดในพื้นที่ตําบลป่าตอง จําเป็นจะต้องให้พนักงานเข้าไปปฏิบัติงาน ด้านการบัญชี การซ่อมบํารุง หรืออื่น ๆ ให้โรงแรมจัดหาที่พักภายในโรงแรมให้พนักงานจนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ

ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายพนักงานซึ่งอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรค

แต่หากมีพนักงานคนใดมีภูมิลําเนาอยู่นอกเขตจังหวัดและประสงค์จะกลับภูมิลําเนา ให้โรงแรมแจ้งรายชื่อ พนักงานให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจําด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) พิจารณาเป็นรายกรณี

ทั้งนี้จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน 2563

ข้อ 5ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่มิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พํานัก ของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการรับเชื้อและอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ไปยังบุคคลอื่นอีก

การดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวนี้จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ในทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19ในพื้นที่ตําบลป่าตองได้อย่างเด็ดขาด

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งฉบับนี้ อาจจะมีความผิดตามมาตรา 52แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือ ทั้งจําทั้งปรับและอาจได้รับโทษตามมาตรา 18แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548ตามข้อกําหนดตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2558(ฉบับที่ 1)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ปิดป่าตอง

ภูเก็ตล็อกเพิ่มอีกชั้น

หยุดเชื้อ

ลดCOVID19