ดุสิตโพลชี้ ประชาชนยังเชื่อมั่นใน ‘ครูไทย’สูงมาก

thai teacher in official outfit standing and holding file folders
  • อยากเห็น ‘ครูไทย’ ทันสมัย
  • ทันโลก ทันเหตุการณ์ ปรับตัวเร็ว
  • จึงจะพลิกโฉมการศึกษาไทยได้

วันที่15 ม.ค. 2566 เนื่องในวันครูแห่งชาติปี 2566 ตรงกันวันที่ 16 มกราคม นี้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชน “ดัชนีครูไทย ปี2565”เป็นปีที่18 เป็นการสำรวจในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน3,897คน ระหว่างวันที่16-26 ธันวาคม2565เน้นตัวชี้วัด20ประเด็น ที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทย ทั้งในด้านส่วนตัว การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม10 สรุปเรียงลำดับจากความเชื่อมั่นสูงสุดไปถึงต่ำสุด ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น “ดัชนีครูไทย” ปี 2565 เต็ม 10 ได้ 7.52 คะแนน ดังนี้

อันดับ 1 บุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ 7.82 คะแนน

อันดับ 2 มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ 7.73 คะแนน อันดับ 3 มีเป้าหมาย ประเมินและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 7.68 คะแนน

อันดับ 4 ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้ข้อมูลใหม่ ๆ 7.66 คะแนน

อันดับ 5 ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม 7.65 คะแนนอันดับ 6 มีความเมตตา มีจิตใจโอบอ้อมอารี 7.64 คะแนน

อันดับ 7 ความรู้ความสามารถในการสอนและการถ่ายทอดความรู้ 7.63 คะแนน

อันดับ 8 สามารถทำงานเป็นทีมได้ 7.61 คะแนน อันดับ 9 ดูแลตนเองทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ 7.59 คะแนน

อันดับ 10 อบรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 7.55 คะแนน

อันดับ 11 ขยันขันแข็ง อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต 7.54 คะแนน

อันดับ 12 ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนร่วมงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 7.54 คะแนน

อันดับ 13 รักในวิชาชีพครู มีอุดมการณ์ความเป็นครู 7.52 คะแนน

อันดับ 14 ปรับตัวได้เร็ว แก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7.51 คะแนน

อันดับ 15 มีความน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดี 7.50 คะแนน

อันดับ 16 มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง 7.48 คะแนน

อันดับ 17 การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 7.45 คะแนน

อันดับ 18 มีทัศนคติที่ดี เข้าใจและคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 7.45 คะแนน

อันดับ 19 ควบคุมอารมณ์ได้ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม 7.33 คะแนน

อันดับ 20 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน 6.50 คะแนน

ขณะเดียวกัน ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนถึง จุดเด่นของครูไทยในปีนี้ คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะใหม่ๆ ร้อยละ 51.89 จุดด้อย คือ การมีภาระงานมาก ร้อยละ 56.26

และสุดท้ายกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.74 มองว่า “ครูไทย” จะต้อง “ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ ปรับตัวเร็ว แก้ปัญหาไว ต้องปรับรูปแบบการสอน ใช้เทคนิคใหม่ ๆ ผสมผสาน 62.23%” จึงจะพลิกโฉมการศึกษาไทยได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับดัชนีที่ประชาชนให้คะแนนครูไทยปี2564ปรากฏว่า ปีนี้ “ครูไทย” ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย (ปี2564ได้7.75คะแนน แต่ปี 2565 ได้7.52คะแนน) เมื่อย้อนหลังจากผลสำรวจดัชนีครูไทย10ปี พบว่าว่าปัญหา “หนี้สินครู” ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ทับถมซ้ำซากต่อเนื่องมาอย่างยาวนานสำหรับครูไทย