ดีอีถกวธ.รื้อพ.ร.บ.ภาพยนตร์และเกมให้ทันสมัยชัดเจน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอี -วธ. หารือแนวการทบทวนเนื้อหา (ร่าง) พ.ร.บ.ภาพยนตร์และเกม เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกัน คลอดกฎหมายเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม

  • หารือแนวทางการทบทวนเนื้อหาของ (ร่าง) พ.ร.บ.ภาพยนตร์และเกม
  • ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมในทุกมิติ
  • ส่งเสริมและกำกับผู้ประกอบการไทยให้เหมาะสมและชัดเจน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เปิดเผยภายหลังการหารือ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ว่า ได้หารือถึงแนวการทบทวนเนื้อหาของ (ร่าง) พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาพยนตร์และเกม เนื่องจากการหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยร่วมกับผู้บริหารภาคเอกชนเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้ กระทรวงดีอี ได้รับทราบถึงปัญหาและความกังวลของคนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะข้อกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาของ (ร่าง) พ.ร.บ.ภาพยนตร์และเกม ฉบับใหม่ที่ กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการยกร่างไว้ จึงเป็นที่มาของการหารือระหว่าง กระทรวงดีอี และ กระทรวงวัฒนธรรม ในวันนี้ เพื่อขอเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนเนื้อหาของ (ร่าง) พ.ร.บ.ภาพยนตร์และเกม ฉบับใหม่ ให้มีความทันสมัยและดำเนินงานครอบคลุมในทุกมิติ อีกทั้งเป็นไปในรูปแบบของการส่งเสริมและกำกับผู้ประกอบการไทยให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

สำหรับข้อหารือต่าง ๆ ประกอบด้วยการให้คำนิยามและการระบุประเภทของเกมและแอนิเมชัน การปรับรูปแบบการกำกับหรือการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา (การจัดเรตติง) เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ การหาแนวทางส่งเสริมการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเพื่อขยายโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเกมผ่านกลไกทางการเงินทั้งในรูปแบบกองทุนหรือรูปแบบอื่น การพิจารณาความเป็นไปได้ของการจดแจ้งผ่านคณะกรรมการแทนระบบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ และการกำหนดโทษที่เหมาะสมกับฐานความผิดตาม พ.ร.บ.

นอกจากนี้คำจำกัดความของสื่อโฆษณาควรครอบคลุมข้อมูลที่ผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงเนื้อหาที่เผยแพร่ในลักษณะการเชิญชวนผ่าน Live Streaming ขณะที่แอนิเมชันรูปแบบอวตาร (Avatar) ควรครอบคลุมอยู่ในประเภทภาพยนตร์ ขณะที่ภาพยนตร์หรือภาพยนตร์แอนิเมชันที่เกิดจาก Generative AI รวมถึงภาพอนาจารและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นยังไม่ครอบคลุมใน พ.ร.บ. ซึ่งอาจต้องทบทวนเรื่องการผลิตภาพยนตร์ และคำจำกัดความต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงคำจำกัดความของร้านเกมควรครอบคลุมถึงร้านเกมออนไลน์หรือร้านเกมในโลกดิจิทัล เช่น ห้องแช็ต หรือห้องเกม ด้วย

“อุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชันถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก อีกทั้งเกมยังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ดังนั้นทั้งสองกระทรวงจึงมีความเห็นตรงกันว่าให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ กระทรวงดีอี โดย ดีป้า และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง และสอดคล้องไปกับแผนงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ”  

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ด้าน นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม เห็นพ้องที่จะให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน ซึ่งจะทำงานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้อง ซึ่ง กระทรวงวัฒนธรรม จะมุ่งส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และอุตสาหกรรมเกม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากล