ดีป้า มุ่งมั่นเสริมแกร่งผู้นำดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

  • มอบสัมฤทธิบัตร Digital CEO รุ่นที่ 6
  • หวังนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
  • เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  เปิดเผยว่า การผลักดันประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและครอบคลุม ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ภาคประชาชนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัล ซึ่งไม่ใช้แค่ “รู้” แต่ต้อง “เข้าใจ” “ทำได้” และ “ทำเป็น” ตลอดจนการดึงดูดการลงทุน และการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งคาดหวังว่า ผู้นำยุคใหม่จากหลักสูตร Digital CEO จะเป็นบุคลากรสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศในระยะต่อไป 

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า หลักสูตร Digital CEO ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สร้างผู้นำยุคดิจิทัลรวมกว่า 500 ราย โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรในทุกมิติ เน้นต่อยอดองค์ความรู้ การบริการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายอันเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

“หลักสูตร Digital CEO ที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 6 ปีนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรระดับผู้นำ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับองค์กร เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว 

ดีป้า มุ่งมั่นเสริมแกร่งผู้นำดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารระดับสูง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 สามารถติดตามกำหนดการเปิดรับสมัครได้ที่ www.depa.or.th