ข่าวดี! ‘กรมที่ดิน’อนุมัติแสดงใบอนุญาต 3 วิธี ผ่านแอป-คิวอาร์โคด-เว็บไซต์

  • มีขนาดของภาพ-ความละเอียดชัดเจน
  • ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องแสดงใบอนุญาตโดยเปิดเผยตลอดเวลา

วันที่ 29 ม.ค.2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางให้หน่วยงานต่างๆ กำหนดวิธีให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.66 ส่วนราชการได้ทยอยเปิดบริการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว อาทิ กรมการปกครอง เปิดให้บริการบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ผ่านแอพพลิเคชั่น D.DOPA

ล่าสุด กรมที่ดินได้ออกประกาศ เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.66 โดยประกาศดังกล่าวได้กำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย), ใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และใบแทนใบอนุญาตข้างต้น

ผู้รับอนุญาตสามารถเลือกแสดงใบอนุญาตอย่างหนึ่งอย่างใดใน 3 วิธี คือ 1.แสดงเป็นภาพผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2.แสดงเป็นคิวอาร์โค้ดที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสแกนเพื่อเข้าถึงใบอนุญาตที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ของใบอนุญาต 3.แสดงข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของผู้รับอนุญาต

ทั้งนี้การแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีขนาดของภาพและความละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ แสดงให้เห็นข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของใบอนุญาตได้ครบถ้วน เมื่อได้เลือกแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 วิธีดังกล่าวแล้ว ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยตลอดเวลา ณ สถานที่ประกอบกิจการอีก แต่ต้องสามารถแสดงต่อเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา เมื่อมีการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านประกาศกรมที่ดิน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ได้ที่ https://bit.ly/3JjjEV7