ขสมก. เปิดเส้นทางเดินรถโดยสาร สาย 2-36 ไทรน้อย-ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เริ่ม 20 พ.ค.นี้

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง  ขสมก.มีเส้นทางเดินรถโดยสาร จำนวน 107 เส้นทาง ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางให้กับขสมก.แล้ว จำนวน 18 เส้นทาง  โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 กรมการขนส่งทางบก ได้อนุมัติใบอนุญาตฯ ให้กับขสมก. เพิ่มอีก 1 เส้นทาง คือ สาย 2 – 36 เส้นทาง ไทรน้อย – ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ  

ทั้งนี้เส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางใหม่ที่มีการสำรวจแล้วว่า สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางไปยังศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากประชาชนไม่ต้องใช้บริการรถโดยสารหลายต่อ โดย ขสมก. ได้จัดรถโดยสารสำหรับให้บริการในเส้นทางดังกล่าว จำนวน 13 คัน แบ่งเป็น รถโดยสารธรรมดา จำนวน 10 คัน และรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู จำนวน 3 คัน ให้บริการในวันธรรมดา วันละ 40 เที่ยว ให้บริการในวันหยุด วันละ 32 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 04.30 – 22.00 น. เริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม2565 เป็นต้นไป  

โดย ขสมก. ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จอดรถโดยสาร ท่าต้นทาง (ไทรน้อย) จากเทศบาลตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีและท่าปลายทาง (ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ) จากบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ทั้งนี้ เมื่อสามารถจัดหารถโดยสารใหม่ ใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาให้บริการประชาชนได้แล้วขสมก. ก็จะนำรถโดยสารดังกล่าว มาให้บริการแทนรถโดยสารเดิม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางของกรมการขนส่งทางบกต่อไป