การท่าเรือเดินหน้าพัฒนาท่าเทียบเรือ A แหลมฉบังพร้อมเปิดให้บริการเร็วๆ นี้

  • กทท. เดินหน้าโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ A ที่ ทลฉ.
  • พร้อมให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือ A ภายในเดือนกุมภา63นี้
  • มั่นใจเป็นสนับสนุนขนส่งทางลำน้ำระหว่าง ทกท.-แหลมฉบังลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งของประเทศ

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท. ได้เดินหน้าโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) เพื่อเป็นการพัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งกับ ทลฉ. สนองตอบนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี พร้อมทั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบขนส่ง (Shift Mode) จากทางถนนเป็นทางรางและทางลำน้ำ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ ลดปัญหาด้านการจราจร ลดการใช้พลังงาน

อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมการขนส่งทางเรือชายฝั่งให้เป็นรูปธรรม และสนับสนุนการขนส่งสินค้าระหว่าง ทลฉ. และท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) รวมถึงการขนส่งสินค้าทางลำน้ำของเอกชน และท่าเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณพื้นที่ฐานการผลิตที่สำคัญในภาคใต้ อาทิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี กับ ทลฉ.

ทั้งนี้ท่าเทียบเรือ A มีขีดความสามารถรองรับเรือชายฝั่งขนาดระวางบรรทุก 3,000 DWT ขนส่งตู้สินค้าได้คราวละ 200 DWT และขนาดระวางบรรทุก 1,000 DWT ขนส่งตู้สินค้าได้คราวละ 100 DWT ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน มีความสะดวกและปลอดภัย

รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่หน้าท่าและหลังท่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย กทท. ได้ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องมือทุ่นแรงเรียบร้อยแล้ว อาทิ ปั้นจั่นหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane : RMG) และปั้นจั่นเรียงตู้สินค้าในลาน (Mobile Harbor Crane) อย่างละ 1 ตัว พร้อมทั้งรถคานเคลื่อนที่ล้อยาง (Rubber Tyred Gantry Crane : RTG) จำนวน 2 คัน เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับตู้สินค้าได้ 300,000 TEU ต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 10% ซึ่งปัจจุบันปริมาณตู้สินค้าขนส่งทางเรือชายฝั่งที่ ทลฉ. มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กทท. ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงาน ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการตู้สินค้า (Container Terminal Management System : CTMS) สำหรับบริหารจัดการการขนถ่ายตู้สินค้า และระบบบริหารจัดการลานวางตู้สินค้า ระบบจัดการประตูเข้าออก ระบบบริหารการทำงานเครื่องมือทุ่นแรง ทั้งนี้ กทท. ได้จ้างเหมา บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ เป็นผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือ A โดยจะมีเรือลำแรกเข้าเทียบท่าช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ และพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ กทท. รวมถึงลดค่าใช้จ่ายด้านขนส่งของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม