กอช. แนะสมาชิกระบุ “ผู้รับผลประโยชน์” กรณีเสียชีวิตได้รับเงินเร็วขึ้น

  • ลดระยะเวลาในการสืบหาทายาทตามกฎหมาย
  • ได้รับเงินออมทุกส่วนของสมาชิกคืนทั้งหมด

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ผู้ที่สมัครสมาชิก กอช. ควรระบุข้อมูล “ผู้รับผลประโยชน์” ในใบสมัครให้ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจน หากสมาชิกเสียชีวิต ทาง กอช. จะสามารถดำเนินการคืนเงินออมทั้งหมดของสมาชิกให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว หากสมาชิกไม่ได้ระบุข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ไว้ จะต้องดำเนินการสืบหาทายาทตามกฎหมายก่อน ซึ่งสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้

สำหรับสมาชิก กอช. ที่เสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินออมทุกส่วนของสมาชิกคืนทั้งหมด ทั้งเงินออมสะสม ผลตอบแทนการลงทุนของเงินออมสะสม เงินที่รัฐสมทบให้ และผลตอบแทน การลงทุนของเงินรัฐสมทบ โดยกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตก่อนหรือหลังอายุ 60 ปี ทาง กอช. จะจ่ายเงินทั้งหมดของสมาชิกที่คำนวณ เมื่อได้รับเอกสารขอรับเงินคืน และใบมรณบัตร ช่องทางที่ขอรับเงิน โดยจ่ายคืนให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนในครั้งเดียวให้กับผู้รับผลประโยชน์

” สมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยระบุรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ หรือประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ สามารถติดต่อดำเนินการได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. กรุงไทย ออมสิน ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกด้วยตนเองได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th และสายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000″