กรมอนามัย พอใจร้านเสริมสวย-ร้านสปาสัตว์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม

  • ร้านเสริมสวยผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยมร้อยละ 27
  • ร้านสปาสัตว์ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยมร้อยละ 40
  • ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องคัดกรองก่อนรับบริการ

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ได้รับมอบหมายให้เตรียมแนวทางการปฏิบัติสำหรับกิจการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการ โดยในระยะแรกเป็นกิจกรรม/กิจการที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมสูง เช่น ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สำหรับสุภาพบุรุษหรือสตรี สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ กิจกรรมการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ เป็นต้น หลังจากที่เปิดดำเนินการระยะหนึ่ง กรมอนามัยได้สำรวจ 3 ส่วน คือ สุขอนามัย การเว้นระยะห่าง และความสะอาดด้านสุขาภิบาล ในสถานประกอบกิจการ 77 จังหวัด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะกิจการทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ การตัดผม เสริมสวย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง

ทั้งนี้ผลการประเมินร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเยี่ยมร้อยละ 27.18 ผ่านเกณฑ์พื้นฐานร้อยละ 9.74 และ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 63.08 ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย สูงสุดคือ การบันทึกบันทึกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร วันและเวลาของผู้มารับบริการทุกราย รองลงมาได้แก่ จุดคัดกรองพนักงานและผู้มารับบริการ, ผู้ให้บริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) และผ้ากันเปื้อน/เสื้อคลุมที่สะอาดตลอดเวลาที่อยู่ในร้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องให้คำแนะนำกับทางผู้ประกอบการต่อไป

สำหรับร้านสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ ทำได้ค่อนข้างดี ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยมได้ถึงร้อยละ 40  ผ่านเกณฑ์พื้นฐานร้อยละ 7 และไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 53  สูงสุดคือจุดคัดกรองพนักงานและผู้มารับบริการ รองลงมาคือ ผู้ให้บริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) สวมถุงมือยาง หมวกคลุมผม และผ้ากันเปื้อนที่สะอาดทุกครั้งที่ให้บริการ, จัดที่ยืนสำหรับลูกค้าที่รอชำระเงิน เว้นระยะห่าง 1–2 เมตร

นายแพทย์ดนัย กล่าวต่อว่า สำหรับสถานบริการเสริมสวย แต่งผม แต่งเล็บ อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย เบื้องต้นให้จัดบริการเฉพาะที่จำเป็น ได้แก่ การสระ ตัด ซอยผม แต่งผม ส่วนสถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ ต้องคำนึงถึงการลดการแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คน  สัตว์สู่คน หรือจากการปนเปื้อนผ่านของใช้ อุปกรณ์ต่างๆ กรมอนามัยจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของร้าน พนักงานหรือผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ  โดยยึดหลักการ “ลดสัมผัส ลดเวลา และลดความหนาแน่น”  สิ่งสำคัญคือ จะต้องจำกัดเวลาและจำนวนผู้รับบริการ ไม่ให้มีการนั่งรอ ให้นัดล่วงหน้า ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งของเครื่องใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ 70 % หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หลังให้บริการทุกครั้ง จัดระยะห่างเก้าอี้ 1- 2 เมตร หรือมีแผ่นพลาสติก แผ่นอะคริลิกใสกั้น ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) เสื้อคลุมที่สะอาดทุกครั้งที่ให้บริการ สำหรับประชาชนขอให้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อกลับถึงบ้าน ที่สำคัญทั้งทุกคนจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อย ๆ