กรมควบคุมโรค ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

  • เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  • ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะที่ 2  
  • ให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การปฏิบัติ และมอบรางวัลแก่หน่วยงานสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศและประชากรต่างชาติในไทย จำนวน 26 หน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายมหาวิทยาลัย หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรนอกภาครัฐ เข้าร่วมประมาณ 200 คน

นพ.ธเรศ กล่าวว่า แผนปฏิบัติการความร่วมมือฯ ฉบับนี้ จะเป็นกรอบยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการป้องกันควบคุมโรค และจะเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคระหว่างประเทศ โดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 1. การยกระดับบทบาทนำระดับนานาชาติ และขับเคลื่อนนโยบาย กฎข้อบังคับ กรอบอนุสัญญาความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการขับเคลื่อนและผลักดันด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ และจังหวัด 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และ 4. การส่งเสริมศักยภาพองค์กร บุคลากร และเครือข่ายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ด้าน นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และร่วมกันให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานตามแผนฯ ให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 นี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) โดยปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น