กฟผ.พร้อมนำเข้าแอลเอ็นจีตามมติกบง.

  • สำหรับใช้กับโรงไฟฟ้าระหว่างปี2564-66
  • รวมปริมาณท้ังหมด5.5ล้านตัน
  • เปิดประมูลหาผู้จัดหาไตรมาส1ปี64


นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้อนุมัติให้กฟผ. ดำเนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) เพื่อใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ระหว่างปี 2564 – 2566 ใน โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ หรือโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ กฟผ. มีแผนนำเข้าแอลเอ็นจีในปีหน้า ปริมาณ1.9 ล้านตัน ปี 2565 ปริมาณ1.8 ล้านตัน ปี 2566 ปริมาณ 1.8 ล้านตัน โดย กฟผ. ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (TPA) และข้อกำหนดอื่น ๆ ตลอดจนการพิจารณาปริมาณการนำเข้าที่เหมาะสม ล่าสุด กฟผ. อยู่ระหว่างเตรียมการนำเข้าแอลเอ็นจี โดยคาดว่าจะเปิดให้มีการประมูลราคาผู้จัดหาและนำเข้า ให้กับ กฟผ.ได้ต้นปีหน้า