กฟน.เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงดินได้แล้ว 62 ก.ม.

  • ปรับแผนเร่งรัดระยะเวลาในการก่อสร้างให้เร็วยิ่งขึ้น
  • กรอบเวลาดําเนินการตั้งแต่ปี 2527-2570รวม 236 ก.ม.

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2565 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2565  โดย กฟน. มีแผนดําเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ กฟน. ดูแลและรับผิดชอบระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ระยะทางรวม 236.1 กม. กรอบระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่ปี 2527-2570  สรุปดังนี้

แผนงาน/โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 62.0 กม. ได้แก่ แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้าฯ โครงการถนนสีลม ปทุมวัน และจิตรลดา (16.2 กม.),แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายไฟฟ้าฯ โครงการพหลโยธิน พญาไท และสุขุมวิท (24.4 กม.),แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินฯ โครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท (เพิ่มเติม) และโครงการนนทรี (14.3 กม.) และแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ในโครงการรอบพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน (7.1 กม.)

ขณะที่แผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 174.1  กิโลเมตร ดังนี้ แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551-2556 (ฉบับปรับปรุง) ระยะทางรวม 25.2 กม. มีกําหนดแล้วเสร็จปี 2567 ได้แก่ โครงการพระราม 3 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 80.68 จากแผนงานที่กําหนดร้อยละ 82.70, แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก ระยะทางรวม 22.5 กม. มีกําหนดแล้วเสร็จ ปี 2568 ได้แก่ โครงการรัชดาภิเษก-อโศก และโครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 34.26  จากแผนงานที่กําหนดร้อยละ 44.00

ส่วนแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็น มหานครแห่งอาเซียน ระยะทางรวม 127.3 กม. อยู่ระหว่างดําเนินการ 120.2  กม. มีกําหนดแล้วเสร็จ ปี 2568 ได้แก่  โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน ,โครงการในพื้นที่เชื่อมโยงระบบส่งระหว่าง สถานีไฟฟ้าต้นทาง และ โครงการในพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่น ตามแนวรถไฟฟ้า สายสีชมพู  สายสีเหลือง  สายสีน้ำเงิน  สายสีเขียวเหนือ สายสีเขียวใต้  สายสีส้ม สายสีเขียวส่วนต่อขยาย  สายสีม่วง โดยอยู่ระหว่าง จัดหาผู้รับจ้าง และการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 43.24 จากแผนงานที่กําหนดร้อยละ 45.49