กทม. เอาใจคนไร้บ้านเปิดบริการจุด Drop In รถ ซัก อบ อาบ

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมกิจกรรมรถ ซัก อบ อาบ และจุดบริการสวัสดิการสังคม(Drop In) สำหรับคนไร้บ้าน ณ บริเวณอาคารส่วนท่องเที่ยว สำนักวัฒธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เขตพระนคร โดยกล่าวว่า คนไร้บ้านก็เป็นประเด็นที่เราพยายามช่วยหาทางออกและบรรเทามาตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาทำงาน วันนี้จึงมาดูการดำเนินงาน จะเห็นว่าสำนักพัฒนาสังคมได้เพิ่มจุด Drop In ขึ้นเป็น 4 จุด ตรงนี้เป็นหนึ่งในสี่จุดที่เพิ่มเข้ามา ร่วมกับทางมูลนิธิกระจกเงาและทางเขตพระนคร ตามที่ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ พูดเสมอว่า ไร้บ้านแต่ต้องไม่ไร้สิทธิ์ ทำอย่างไรให้เขาได้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ”

สำหรับ จุดบริการสวัสดิการสังคม(Drop In) ที่บริเวณอาคารส่วนท่องเที่ยว ใต้เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านั้น เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน กทม. คือ สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สำนักงานเขตพระนคร เพื่อให้คนไร้บ้านเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน อาทิ มีจุดทำบัตรประจำตัวประชาชน มีหน่วยปฐมพยาบาลที่ให้บริการยาสามัญประจำบ้านและวิเคราะห์อาการเบื้องต้นเพื่อส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 9 (ประชาธิปไตย) ที่อยู่ใกล้เคียง บริการปรึกษาอาชีพและการจัดหางาน ทั้งนี้ยังได้ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา เพี่อรับคนไร้บ้านเข้าทำงานในโครงการ จ้างวานข้า รวมถึงยังมีจุดบริการ ซัก อบ อาบ ที่ได้รับการสนับสนุนรถซักผ้าเคลื่อนที่ Chumanee Laundry Move โดย บริษัทชูมณี นอกจากนี้ยังมีจุดแจกอาหารให้กับคนไร้บ้าน ซึ่งผู้ที่สนใจบริจาคอาหารสามารถแจ้งความประสงค์และนำมาบริจาคกับเจ้าหน้าที่ได้ที่จุด Drop In ใต้เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า หรือที่สำนักงานเขตพระนคร

ในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงจุด Drop In ทั้ง 4 จุดในกรุงเทพฯ รองผู้ว่าศานนท์กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ต้องปรับและจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมทั้งกับจำนวนคนไร้บ้านและบริบทรอบข้าง สำหรับคนไร้บ้านนั้น มีทั้งส่วนของคนที่พร้อมจะกลับสู่ชีวิตปกติ ที่มีงานทำและที่อยู่อาศัยซึ่ง กทม.ต้องมีศูนย์ที่จะเยียวยาให้เขากลับไปได้ และอีกส่วนที่เป็นคนไร้บ้านถาวร ก็ต้องหาวิธีดูแลให้เหมาะสมต่อไป

สำหรับการเยี่ยมชมในวันนี้ มีนายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม