นายกฯ อวยพรวันผู้สูงอายุแห่งชาติ-วันแห่งครอบครัว

นายกฯ อวยพรวันผู้สูงอายุแห่งชาติ-วันแห่งครอบครัว ขอให้ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพใจ สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

  • นายกฯ ขอให้ประสบแต่ความสุข
  • มีสุขภาพใจ
  • สุขภาพกายที่สมบูรณ์

วันที่ 14 เมษายน 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบสารเนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ (13 เมษายน)” และ “วันแห่งครอบครัว (14 เมษายน)” ประจำปี 2567 ดังนี้

เนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และ “วันแห่งครอบครัว” ประจำปี 2567 ผมขอส่งความรัก ความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุทุกท่านและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อสังคมไทย เป็นสถาบันที่ปลูกฝังและหล่อหลอมสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดและเป็นพลังที่เสริมสร้างกำลังใจให้สมาชิกสามารถก้าวผ่านวิกฤตและสิ่งท้าทายในชีวิตได้ ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้การที่ครอบครัวมีความเข้มแข็งก็จะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความเข้มแข็ง โดยหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของครอบครัวไทยในปัจจุบัน คือ ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้และภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การรักษาและสืบทอดไว้

อีกทั้งผู้สูงอายุยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ ผสานความเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวความรัก ความสามัคคีของคนทุกวัยในครอบครัว รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อทำให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และทุกครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่น มีความสุข อันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

โดยในโอกาสนี้ ผมขออวยพรให้ผู้สูงอายุทุกท่านและครอบครัวไทยทุกครอบครัว ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพใจ สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและสัมฤทธิผลในสิ่งที่ปรารถนาโดยทั่วกัน