SCG พัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิต-ไฟฟ้าพลังงานสะอาด

เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผสานพลังส่งเสริมการจัดการ ก๊าซเรือนกระจกและตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต

  • สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและซื้อขายได้
  • เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย
  • บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ผู้ให้บริการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรให้กับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล โดย นายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด และ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด ภายใต้ระบบการรับรองขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)” เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิตพร้อมกับการจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

ภายใต้ความร่วมมือนี้ SCG Cleanergy จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมตามแนวทางของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและซื้อขายได้ พร้อมกับการจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการทำธุรกิจระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม Third Party Access (TPA) ทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนของ TGO ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายคาร์บอนเครดิตบน Platform ของ SCG Cleanergy

โดยมี TGO สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการในการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาเครื่องมือ วิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งยังพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเพื่อรองรับแพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอน (Carbon Credit Trading Platform) ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและซื้อขายได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission) ตามแนวทาง ESG