ออมสิน จัดให้ สินเชื่อ รีไฟแนนซ์เพื่อสังคม

ออมสิน สินเชื่อ รีไฟแนนซ์เพื่อสังคม
ธนาคารออมสินออกโครงการสินเชื่อรีไฟแนนซ์เพื่อสังคม ช่วยเหลือลูกหนี้ 4 กลุ่ม

ออมสิน เปิดให้กู้โครงการ “ สินเชื่อออมสิน รีไฟแนนซ์เพื่อสังคม ” แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนตามนโยบายรัฐ ลดดอกเบี้ย 4 กลุ่ม สินเชื่อ ช่วยลูกหนี้บัตรเครดิต ลูกหนี้ P-Loan ลูกหนี้นาโนไฟแนนซ์ ลูกหนี้สินเชื่อบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินโครงการ “ สินเชื่อ ออมสิน รีไฟแนนซ์เพื่อสังคม ” รับรีไฟแนนซ์หนี้เดิม ไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อใหม่ เพื่อช่วยลดภาระแก่ลูกหนี้ 4 กลุ่ม

ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายเร่งรัด การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน และได้สั่งการให้ ธนาคารออมสิน หาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน ลดภาระการผ่อนชำระหนี้ที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะผู้มีหนี้ที่เป็น กลุ่มเปราะบาง

ตลอดจน ผู้ที่ประสบปัญหา สภาพคล่อง ผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐ และสอดรับกับบทบาท ธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารจึงพิจารณาออกมาตรการรีไฟแนนซ์

เพื่อช่วยลดภาระแก่ลูกหนี้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ลูกหนี้บัตรเครดิต 2. ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือ Personal Loan (P-Loan) 3. ลูกหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) และ 4. ลูกหนี้สินเชื่อบ้าน

สำหรับ การเปิดให้รีไฟแนนซ์สินเชื่อ ด้วยหลักเกณฑ์ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมเงื่อนไขพิเศษอื่นครั้งนี้ ตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชน ลดภาระการชำระหนี้ ผ่อนสบายมากขึ้น หรือผู้ที่รีไฟแนนซ์แล้ว แต่ประสงค์ผ่อนชำระเงินงวดเท่าเดิม ก็จะตัดเงินต้นมากขึ้น เพราะดอกเบี้ยลดลง ทำให้ปิดหนี้ได้เร็วขึ้น

รีไฟแนนซ์เพื่อสังคม สังคม ออมสิน
ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 4 กลุ่ม ด้วยสินเชื่อรีไฟแนนซ์เพื่อสังคม

รายละเอียดหลักเกณฑ์ สินเชื่อออมสิน  รีไฟแนนซ์เพื่อสังคม

1. Re-Card : รับรีไฟแนนซ์ สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิต ที่ต้องการกู้เงิน เพื่อไปชำระหนี้บัตรเครดิต ของสถาบันการเงิน หรือ Non-Bank อื่น โดยการรีไฟแนนซ์ รวมหนี้บัตรเครดิต มาผ่อนชำระ กับธนาคารออมสิน ในรูปแบบเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan)

ช่วยลดภาระดอกเบี้ย จากเดิม 16% ต่อปี ลงเหลือ 8.99% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น) วงเงินกู้ ไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้รวมสูงสุดไม่เกิน รายละ 500,000 บาท และไม่ต้องมีหลักประกัน ซึ่งการรีไฟแนนซ์ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ให้ลูกหนี้

ยกตัวอย่าง กรณีเป็นหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาท ปัจจุบัน ต้องจ่ายดอกเบี้ย 16% ต่อปี และผ่อนชำระขั้นต่ำ 8% ซึ่งเท่ากับ 8,000 บาทต่อเดือน เมื่อรีไฟแนนซ์ มาเป็นเงินกู้ระยะยาว ธนาคารให้ผ่อนชำระ ได้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 8.99% ต่อปี ทำให้ลดเงินงวดเหลือ 1,700 บาทต่อเดือน เท่านั้น   

2. Re P-Loan : รับรีไฟแนนซ์ สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan : P-Loan) ที่ต้องการกู้เงิน เพื่อไปชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล P-Loan ของสถาบันการเงิน หรือ Non-Bank อื่น ซึ่งเมื่อรีไฟแนนซ์ รวมหนี้มาผ่อนชำระกับธนาคาร จะช่วยลดภาระดอกเบี้ย จากเดิมประมาณ 25% ต่อปี ลงเหลือ 15% ต่อปี

วงเงินให้กู้ ตามภาระหนี้คงเหลือของสัญญากู้เดิม สูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท และไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุดไม่เกิน 5 ปี

3. Re-Nano : ธนาคารออมสินร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับรีไฟแนนซ์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ที่ต้องการปลดหนี้สินเชื่อ Nano Finance ที่กู้ไปเพื่อลงทุนในการประกอบอาชีพ โดยสามารถใช้ บสย. ค้ำประกันการกู้

ซึ่งเมื่อรีไฟแนนซ์ รวมหนี้มาผ่อนชำระกับธนาคาร จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิม 33% ต่อปี ลงเหลือ 18% ต่อปี วงเงินให้กู้ตามภาระหนี้คงเหลือของสัญญากู้เดิม สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 8 ปี

4. Re-Home : รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่ต้องการกู้เงินเพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น วงเงินกู้ 1-5 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรีไฟแนนซ์มาผ่อนชำระกับธนาคาร จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมที่ประมาณ 6 – 7% ต่อปี ลงเหลือ 1.95% ในปีที่ 1 (ปีที่ 2 = 2.95% ปีที่ 3 = 3.95%)

คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.95% ต่อปี พร้อมเงื่อนไขผ่อนต่ำ ปีที่ 1 ผ่อนชำระเงินงวดล้านละ 3,000 บาท/เดือน ปีที่ 2 ล้านละ 4,000 บาท/เดือน และปีที่ 3 ล้านละ 5,000 บาท/เดือน

ธนาคารออมสินสนับสนุนนโยบายรัฐในการแก้ปัญหา หนี้ครัวเรือน ของประชาชน ให้สามารถมีเงินเหลือใช้สอยดำรงชีพโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ รวมถึงส่งเสริมการปลูกฝังทัศนคติการกู้เงินเท่าที่จำเป็นและผ่อนไหว

ทั้งนี้ มาตรการสินเชื่อรีไฟแนนซ์ “โครงการสินเชื่อออมสิน รีไฟแนนซ์เพื่อสังคม ” เพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน เปิดให้ยื่นขอกู้ได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ธนาคารออมสิน

ออมสิน ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “บ้านแลกเงิน”​