SABUY เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ดอกเบี้ยสูง 6.45% จองซื้อ 14-16 ก.พ.นี้

  • จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
  • มูลค่ารวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
  • จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีเเละการเงิน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า SABUY ได้ยื่นข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนทั่วไป เสนอขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุกๆ 100,000 บาท โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้สำหรับต่อยอดลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท จำนวน 1,200 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจด้าน Payment Gateway ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการลงทุนในธุรกิจเกมส์ออนไลน์ที่เติบโตสูง โดยส่วนที่เหลือเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY มีรายได้รวม 2,648 ล้านบาท กำไรสุทธิ 964 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูง 605% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 1,413 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 136 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจในเครือ อีกทั้ง SABUY ยังรับรู้รายได้จากการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในกลุ่มของ SABUY ซึ่งมีทั้งหมด 6 กลุ่มธุรกิจคือ

1.Connext ธุรกิจช่องทางการจัดจำหน่ายและเชื่อมต่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม

2.Enterprise & Life ธุรกิจให้บริการสำหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ด้วยความเข้าใจผู้บริโภค

3.Payments and Wallet ธุรกิจบริการด้านการชำระเงินและระบบการเงินอิเลคทรอนิกส์

4.Financial Inclusion ธุรกิจให้บริการสินเชื่อและประกันภัย

5.InnoTainment ธุรกิจนวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดีย และเครือข่าย

6.Venture ธุรกิจการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน โดยหุ้นกู้สบายมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.18 เท่า และความสามารถในการชำระดอกเบี้ยสูง 18.14 เท่า มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 0.35 เท่า

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของ SABUY สามารถติดต่อสถาบันการเงินได้ดังต่อไปนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

“บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ที่ต้องการลงทุนในตราสารที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอีกด้วยจากความมุ่งมั่นที่ SABUY ได้มีการขยายธุรกิจต่างๆอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวางกลยุทธ์ด้าน SUSTAINABILITY ในการเติบโต หรือ GROWTH STRATEGY อย่างมีนัยสำคัญ โดยในส่วนของการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ SUSTAINABILITY GROWTH นั้น บริษัทฯ ได้มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในระบบงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลบริษัทที่ดี การตรวจสอบภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสำคัญ และมีส่วนช่วยให้ SABUY สามารถเติบโต มั่นคง และยั่งยืน ต่อไปในอนาคต” นายณรงค์ชัย กล่าว