“มนพร” สานฝันคนเกาะสมุยดันสุดลิ่มสร้างท่าเรือสำราญ

“มนพร” ร่วมคณะนายกฯ ล่องใต้ ติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

  • ส่งเสริมเศรษฐกิจ
  • การท่องเที่ยว

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมคณะตรวจราชการของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อติดตามโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ณ แหลมนิคม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คาดผลตอบแทนโครงการระยะ 30 ปี มีมูลค่ากว่า 8,500 ล้านบาท จะส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 7 เมษายน 2567

นางมนพร กล่าวว่า ตามนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของรัฐบาล กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้วางแผนพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ครอบคลุมเส้นทางเดินเรือ ฝั่งอ่าวไทยรองรับการเดินเรือในเส้นทางจากท่าเรือต้นทางที่สิงคโปร์ และท่าเรือปลายทางที่ฮ่องกง โดยจอดที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

สำหรับฝั่งอันดามันรองรับการเดินเรือในเส้นทางจากท่าเรือต้นทางที่สิงคโปร์ แวะเข้าจอดที่เกาะภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ โครงการ Cruise Terminal ที่เกาะสมุย กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบและคัดเลือกพื้นที่เสร็จแล้ว

โดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยว 180,000 คนต่อปี รองรับเรือ Cruise 118 ลำต่อปี คาดการณ์รายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 30 ปี มีมูลค่า 8,500 ล้านบาท สัดส่วนของรายได้โครงการแบ่งเป็น รายได้จากท่าเทียบเรือ ร้อยละ 91 และรายได้เชิงพาณิชย์ ร้อยละ 9

ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) จากผลการศึกษาค่าใช้จ่ายของโครงการ 10,430.67 ล้านบาท ผลประโยชน์ของโครงการ ประกอบด้วย การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว การหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ ค่าตรวจคนเข้าเมือง/ค่าพิธีศุลกากร และมูลค่าซาก 46,417.23 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) ร้อยละ 15.57 โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการได้ภายในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 นี้

หลังจากนั้นจะเป็นการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน การออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน เริ่มต้นการก่อสร้างประมาณเดือนมกราคม 2572 แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2575 และเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2575โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีพื้นที่รวมประมาณ 47 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่บนชายฝั่ง ได้แก่ อาคารบริการและที่จอดรถ และถนนสาธารณะ 15 ไร่ พื้นที่นอกชายฝั่ง ได้แก่ สะพานขึง อาคารผู้โดยสาร 3 ชั้น และท่าเทียบเรือเฟอรี่และเรือยอร์ช 32 ไร่

จากนั้นนางมนพร ได้ร่วมกับคณะนายกฯ ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในอำเภอเกาะสมุย ณ เตาเผาขยะสมุย เยี่ยมชมแปลงทุเรียนสาธิต ณ สวนทุเรียนนายชัยณรงค์ ทองสุข เยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า OTOP และประชุมหารือบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย เกี่ยวกับประเด็นน้ำประปาส่วนภูมิภาค ขยะ ท่องเที่ยว การขยายถนนรอบเกาะสมุย และความเป็นไปได้ในการขยายพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย


สำหรับทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ซึ่งก่อสร้างและใช้งานมาเป็นเวลานาน ผิวทางบางช่วงชำรุดเสียหายและมีปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง กรมทางหลวงจึงได้วางแผนก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสายทางรอบเกาะสมุย แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ตอน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3 ตอน ดังนี้
ตอน 1 (บ้านหน้าทอน – บ้านหัวถนน) ระหว่าง กม.0+000.000 – กม.14+000.000 ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร
ตอน 2 (บ้านใต้ – บ้านหน้าทอน) ระหว่าง กม.40+100.000 – กม.50+063.013 ระยะทาง 9.963 กิโลเมตร
ตอนที่ 3 (บ้านเฉวง – บ้านใต้) ระหว่าง กม.29+531.000 – กม.40+100.000 ระยะทาง 10.569 กิโลเมตร
ตอนที่ 4 (บ้านหัวถนน – บบ้านเฉวง) ระหว่าง กม.14+000.000 – กม.29+531.000 ระยะทาง 15.531 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีผลงาน ร้อยละ 91.288 ล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 8.712 คงเหลืองานปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ประมาณ 400 เมตร พร้อมตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก งานไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมหม้อแปลง งานติดตั้งป้ายจราจร และงานติดตั้งราวกันตก คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2567

ในส่วนการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้โดยสารตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 – มีนาคม 2567 แบ่งออกเป็น ผู้โดยสารในประเทศ – ขาเข้า 1.4 ล้านคน ผู้โดยสารในประเทศ – ขาออก 1.45 ล้านคน ผู้โดยสารระหว่างประเทศ – ขาเข้า 1.04 แสนคน ผู้โดยสารระหว่างประเทศ – ขาออก 1.15 แสนคน โดยมีแผนการที่จะปรับปรุงระบบไฟ Approach หัวทางวิ่ง 17 อยู่ระหว่างการเจรจาขอเช่าพื้นที่กับเทศบาลท้องถิ่น และจะขอขยายเที่ยวบินที่ให้บริการ จาก 50 เที่ยวบิน/วัน เป็น 70 เที่ยวบิน/วัน

มาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ

โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบาย “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน” และเชื่อมโยงการเดินทางไร้รอยต่อ ล้อ ราง เรือ ตามนโยบาย “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ซึ่งทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และกำกับดูแลการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารการเดินทางแก่ประชาชนล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทาง

ในโอกาสนี้ นางมนนพร ได้กำชับกรมเจ้าท่า เร่งรัดการพัฒนาท่าเทียบเรือเกาะสมุยที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 เพื่อเพิ่มศักยภาพของท่าเรือสำหรับรองรับเรือขนส่งนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญ (Landing Pier) และผู้โดยสารจากเรือสำราญ (Cruise) ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการจะสามารถรองรับเรือ Tender พร้อมกันได้ครั้งละ 4 ลำ มีอาคารพักคอยรองรับผู้โดยสาร (Terminal) พื้นที่ 1,800 ตารางเมตร รองรับจำนวนนักท่องเที่ยวได้ถึง 1,300 คน/วัน