เปิดวาระครม.ที่จะเข้าสู่การพิจารณาวันนี้

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้(2 เมษายน 2567

วันนี้(2 เมษายน 2567)ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีวาระการประชุมที่จะเข้าสู่การพิจารณา และวาระเพื่อทราบ ที่สำคัญ หลายเรื่อง ดังนี้

วาระเพื่อพิจารณา

สำนักงบประมาณเสนอมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2567

กระทรวงคมนาคม เสนอ การแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง พิเศษหมายเลข 9 ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนยางนาดี) ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ  เสนอ แผนการคลังระยะปานกลางปีงบประมาณ 2568- 2571 ฉบับทบทวน

กระทรวงมหาดไทย เสนอ ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุน ในแผนงานระยะยาวใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 6 แผนงาน

กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ….

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศ ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (Thailand’s National Adaptation Plan : NAP)

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐเฮติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. …. และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อทำงานกับนายจ้าง ในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่…. รวม 2 ฉบับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อสำรองเผื่อสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ  ร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกฝ่ายหนึ่งกับราชอาณาจักรไทยอีกฝ่ายหนึ่ง(Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Thailand, of the other part)

วาระเพื่อทราบ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอ ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. ….

กระทรวงแรงงาน เสนอ การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ ข้อเสนอเชิงนโยบายวิกฤติประชากรและสังคมสูงวัย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งประกอบกิจการสวนสัตว์พ.ศ. ….

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงขออนุญาตและการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งพ.ศ. ….

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงว่ากล่าวตักเตือน การสั่งพักใช้หรือการเพิกถอนใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์พ.ศ. ….

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ข้อเสนอแนะกรณีร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  ขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กระทรวงการคลัง เสนอ การแต่งตั้ง นางจิติธาดา ธนะโวภณา ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ การแต่งตั้งนายสุเมธ องค์วรรณดี ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งนายเกษม เวชสุทธานนท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายอรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ฯลฯ จำนวน 3 ราย )

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ การแต่งตั้งนางภาวิณา อัศวมณีกุล ข้าราชการพลเรือน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐบัลแกเรียประจำประเทศไทยและการปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐบัลแกเรีย ประจำประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

กระทรวงคมนาคม เสนอ ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณฝ 2566 นโยบายของคณะกรรมการโครงการและแผนงานของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานผลการดำเนินการของสถาบันการเงินประชาชนประจำปี 2562-2565

กระทรวงคมนาคม เสนอ คณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เสนอ  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

กระทรวงการคลัง เสนอ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทย