ครม. มีมติโยกย้ายข้าราชการมหาดไทย 10 ตำแหน่ง

กระทรวงมหาดไทย เผย ครม.มีมติ โยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด 10 ตำแหน่ง

  • ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยการโยกย้ายผู้ว่าฯ หนองคาย และแม่ฮ่องสอน เป็นการตัดสินใจของตน 
  • ลั่นเพื่อจัดทีมบริหารในส่วนกลางทดแทนตำแหน่งที่ว่างยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาจากความเหมาะสม ยึดระบบคุณธรรม

วันนี้ (20 ก.พ.67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 10 ตำแหน่งได้แก่

1. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. นายราชันย์ ซุ้นฮั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

3. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

4. นายวัชรเดช เกียรติชานน ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

5. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

6. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมที่ดิน

7. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

8. นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9. นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

10. นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในส่วนของการโยกย้าย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นการตัดสินใจเลือกของตนเอง เพื่อจะได้จัดทีมบริหารในส่วนกลางทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 

สำหรับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีท่านเก่าพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากลาออกจากราชการ จึงได้โยกย้ายนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่ง เพราะท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมที่จะไปพัฒนาระบบงานของกรมที่ดิน 

ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ ยังกล่าวถึงประเด็นข่าวการโยกย้ายนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ว่า ในประเด็นนี้ได้มีการพูดคุยกับนายชัยวัฒน์ ซึ่งท่านได้ตัดสินใจเลือกที่จะไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลำเนาของภรรยาท่าน ดังนั้นที่ปรากฏข่าวว่า มีการเตะตัดขาก็ไม่ใช่เรื่องจริง โดยหลัดจะมีการสอบถามกันก่อนที่จะเสนอเรื่องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

“ขอยืนยันว่า การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เราพิจารณาจากความเหมาะสม โดยยึดระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถ และที่สำคัญได้มีการพูดคุยสอบถามก่อนจะมีการเสนอ” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ขณะที่กระทรวงแรงงาน คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. เรือเอก สาโรจน์ คมคาย ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
3. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
4. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
5. นางมารศรี ใจรังษี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้น

ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวม 10 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และขอลาออก ดังนี้
1. นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์กุลยศ อุดมวงศ์เสรี กรรมการ
3. พลโท เจียรนัย วงศ์สอาด กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ
5. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการ
6. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ
7. นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ
8. ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ
9. นายวรากร พรหโมบล กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงพลังงาน)
10. นายอัครุตม์ สนธยานนท์ กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รวม 9 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3ปี ดังนี้
1. นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ กรรมการ
3. พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย กรรมการ
4. นางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ กรรมการ
5. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ กรรมการ
6. นายธนพล โตโพธิ์ไทย กรรมการ
7. นายจิรพล สังข์โพธิ์ กรรมการ
8. นายภูมินทร์ บุตรอินทร์ กรรมการ
9. นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป