ครม.ไฟเขียวค่าอาหารกลางวัน ม.1-ม.3 เฉียด 3 พันล้าน

ครม. เคาะงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 575,983 คน รวมงบประมาณ 2,955.57 ล้านบาท 

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอัตราตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6,855 แห่ง งบประมาณ 2,460.39 ล้านบาท 2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) จำนวน 376 แห่ง งบประมาณ 337.25 ล้านบาท

3. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 4 แห่ง งบประมาณ 1.99 ล้านบาท 4. กรุงเทพมหานคร (กทม.) จำนวน 109 แห่ง งบประมาณ 155.94 ล้านบาท

ทั้งนี้ รวมจำนวน 7,344 แห่ง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 575,983 คน ในระยะเวลา 200 วัน ต่อปีการศึกษา รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,955.57 ล้านบาท โดยให้มีผลในปีงบประมาณ 2568 จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายคารม กล่าวว่า งบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นไปตาม มติ ครม.เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ในอัตรา 24 บาทต่อคนต่อวัน เป็นอัตราเฉลี่ย เช่นเดียวกันนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักวิธีการหาค่าเฉลี่ยของอัตราตามขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียน ดังนี้ 1. จำนวนนักเรียน 1-40 คน ค่าอาหาร 36 บาทต่อคนต่อวัน 2. จำนวนนักเรียน 41-100 คน ค่าอาหาร 27 บาทต่อคนต่อวัน 3.จำนวนนักเรียน 101-120 คน ค่าอาหาร 24 บาทต่อคนต่อวัน และ 4. จำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป ค่าอาหาร 22 บาทต่อคนต่อวัน