NT ผนึกบางจากฯ พัฒนาศักยภาพธุรกิจผ่านเทคโนโลยี 5G​ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

  • เสริมความมั่นคงด้านการสื่อสาร
  • พัฒนาธุรกิจดิจิทัล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงนามกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดยนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดใหญ่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อยอดพัฒนาสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านการสื่อสารและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล โดยนำทรัพยากรที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าว ทาง NT จะนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ พร้อมนำเทคโนโลยีด้านอื่นๆ มาสนับสนุนให้เกิด Business Model ในรูปแบบต่างๆ อาทิ โครงการวินโนหนี้ การจัดตั้งร้านค้าอินทนิลในพื้นที่ของศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ การพัฒนาระบบชำระค่าบริการของร้านค้าอินทนิลให้เป็นจุดรับชำระค่าบริการของ NT เป็นต้น

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า NT พร้อมจะนำเทคโนโลยี 5G รวมถึงเทคโนโลยีในด้านอื่นๆ อาทิ SD WAN,  Internet Corporate, MPLS, Internet FTTx, CCTV, Cloud และ IoT มาใช้ในการศึกษาและพัฒนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ของบางจากให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหวังผลให้ความร่วมมือในครั้งนี้สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านการสื่อสารและดิจิทัลให้กับทั้งสององค์กรร่วมกันและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของ NT ที่จะสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ  ได้แก่ 5G Cloud IoT และ AI เข้ามาออกแบบ พัฒนาและผสมผสานให้เกิด solution ที่จะตอบโจทย์ธุรกิจของบางจากฯ อย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ตั้งแต่ธุรกิจการกลั่นน้ำมัน การตลาด ไปจนถึงธุรกิจต่างๆ ของบริษัทในกลุ่มบางจากฯ

“การพัฒนา business model ร่วมกันในธุรกิจรูปแบบต่างๆ ในเบื้องต้น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจของทั้งสององค์กรต่อไป”