นิด้าโพล เผยมุมมองต่อผูัสูงอายุคนส่วนใหญ่ ยังยกให้เป็นผู้ที่น่าเคารพ

นิด้าโพล เผยสำรวจ มุมมองคนไทย ต่อภาพลักษณ์ผู้สูงอายุ 2567 พบ คนส่วนใหญ่ 88% ยังยกให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่น่าเคารพ เป็นที่พี่งของลูกหลาน และ สามารถทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้

 • คนส่วนใหญ่ 88% ยังยกให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่น่าเคารพ
 • เป็นที่พี่งของลูกหลาน
 • สามารถทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้

เนื่องในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ตรงกับวันผู้สูงอายุ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (Center for Aging Society Research – CASR) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “ภาพลักษณ์ผู้สูงอายุไทย 2567” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 30-59 ปี กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310

หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุไทย การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุไทย ในประเด็นต่าง ๆ พบว่า

 • ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่น่าเคารพ ตัวอย่าง ร้อยละ 88.17 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 11.83 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
 • ผู้สูงอายุสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับลูกหลานได้ ตัวอย่าง ร้อยละ 86.18 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 13.82 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
 • ผู้สูงอายุสามารถเป็นที่พึ่งให้ลูกหลาน ตัวอย่าง ร้อยละ 83.97 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 16.03 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
 • ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตแจ่มใส ไม่ซึมเศร้า ตัวอย่าง ร้อยละ 74.81 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 25.19 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
 • ผู้สูงอายุมีเพื่อนฝูง ไม่เหงา ไม่เก็บตัว ตัวอย่าง ร้อยละ 73.82 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 26.18 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
 • ผู้สูงอายุมีความจำดี สามารถรับรู้ได้ดี ตัวอย่าง ร้อยละ 69.62 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 30.38 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
 • ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตัวอย่าง ร้อยละ 67.63 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 32.37 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
 • ผู้สูงอายุสามารถทำงานหารายได้เลี้ยงดูตนเอง ตัวอย่าง ร้อยละ 53.36 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 46.64 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://thejournalistclub.com/health-news-20240218/248848/

https://nidapoll.nida.ac.th/survey_detail?survey_id=692

NIDA Poll
ผลสำรวจภาพลักษณ์ผู้สูงอายุไทย