ผลเลือกตั้งนายกฯอบจ.ปทุมธานี ลุ้นสนุก “บิ๊กแจ๊ส” เต็งหนึ่ง

ชี้ “บิ๊กแจ๊ส” เต็งหนึ่ง คว้าเก้าอี้
“นิด้าโพล”

“นิด้าโพล” ชี้ “บิ๊กแจ๊ส” เต็งหนึ่ง ลุ้นสนุก ผลเลือกตั้งนายกฯอบจ.ปทุมธานี พร้อม ระบุกรณี “ทักษิณ” ลงพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งครั้งนี้

“ทักษิณ” ลงพื้นที่ ไม่กระทบ ผลเลือกตั้งนายกฯอบจ.ปทุมธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “ใครกล้าฟันธง…เลือกตั้งนายก อบจ. ปทุมธานี 2567” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ซึ่งมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,067 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล”

สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0

บิ๊กแจ๊ส เต็งหนึ่ง นั่งนายกฯอบจ.ปทุมธานี

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 31.87 ระบุว่าเป็น พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง รองลงมา ร้อยละ 28.68 ระบุว่าเป็น นายชาญ พวงเพ็ชร์

ส่วน ร้อยละ 17.43 ระบุว่า จะไปลงคะแนนไม่เลือกใคร ร้อยละ 8.98 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 4.22 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนน ร้อยละ 3.19 ระบุว่าเป็น นายนพดล ลัดดาแย้ม ร้อยละ 1.97 ระบุว่าเป็น นายอธิวัฒน์ สอนเนย และร้อยละ 3.66 ระบุว่า ไม่ตอบ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จากกรณีที่ ทักษิณ ชินวัตร เดินทางไปจังหวัดปทุมธานี พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 81.91 ระบุว่า ไม่ส่งผลกระทบเลย รองลงมา ร้อยละ 5.25 ระบุว่า ไม่ค่อยส่งผลกระทบ ร้อยละ 5.06 ระบุว่า ค่อนข้างส่งผลกระทบ ร้อยละ 3.56 ระบุว่า ส่งผลกระทบอย่างมาก และร้อยละ 4.22 ระบุว่า ไม่ตอบ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ตัวอย่าง ร้อยละ 18.28 มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองปทุมธานี ร้อยละ 4.59 อำเภอสามโคก ร้อยละ 5.62 อำเภอลาดหลุมแก้ว ร้อยละ 23.06 อำเภอคลองหลวง

กลุ่มตัวอย่าง

โดยร้อยละ 23.34 อำเภอลำลูกกา ร้อยละ 20.71 อำเภอธัญบุรี และร้อยละ 4.40 อำเภอหนองเสือ ตัวอย่าง ร้อยละ 44.52 เป็นเพศชาย และร้อยละ 55.48 เป็นเพศหญิง

ขณะที่ ตัวอย่าง ร้อยละ 12.00 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 18.84 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.49 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 27.55 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 22.12 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 96.72 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.53 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.75 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ

นอกจากนี้ ตัวอย่าง ร้อยละ 36.93 สถานภาพโสด ร้อยละ 60.54 สมรส และร้อยละ 2.53 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 17.14 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 34.68 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

ส่วนร้อยละ 8.25 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 34.68 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 5.25 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

อาชีพ-รายได้

สำหรับตัวอย่าง ร้อยละ 7.59 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24.94 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 26.90 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 1.59 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.43 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน

โดยร้อยละ 20.24 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 4.31 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ขณะที่ ตัวอย่าง ร้อยละ 22.02 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 11.06 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 35.33 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 11.15 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 5.54 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท

อย่างไรก็ตามร้อยละ 5.90 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.00 ไม่ระบุรายได้

“นิด้าโพล”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : “นิด้าโพล” เผยประชาชน ไม่ค่อยพอใจการทำงานรัฐบาล 9 เดือน ของ “เศรษฐา “

: เว็บไซต์ นิด้าโพล