ธ.ก.ส. ให้ขอสินเชื่อผ่านแอปฯ BAAC เว็บไซต์ และ LINE Official เริ่ม 17 มิ.ย. 67

ธ.ก.ส.BAAC Line สินเชื่อ
ธ.ก.ส. BAAC

ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางการให้บริการลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบ BAAC Mobile LINE Official: BAAC Family และเว็บไซต์ ธ.ก.ส. ตอบโจทย์การเงินยุคใหม่ พร้อมประเดิมการเปิดบริการฝากสลากถุงเงินหน่วยละ 100 บาท ลุ้น 100,000 บาท 900 รางวัลทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ 17 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป

  • เปิดบริการฝากสลากถุงเงินหน่วยละ 100 บาท
  • ลุ้น 100,000 บาท
  • 900 รางวัลทุกเดือน

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. พัฒนาระบบ Digital Service ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงการถอน โอน เติม จ่าย ซื้อสลาก ตรวจสลาก ธ.ก.ส. การตรวจสอบข้อมูลบัญชี เงินฝาก เงินกู้ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคดิจิทัล พร้อมอำนวยความสะดวก การขอสินเชื่อในโครงการต่าง ๆ

อาทิ บัตรเกษตรสุขใจสินเชื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพลูกค้าชำระหนี้ สินเชื่อเงินด่วน สินเชื่อแทนคุณ สินเชื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ และสินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy Credit) เป็นต้น ผ่านแอปพลิเคชันทาง BAAC Mobile LINE Official : BAAC Family และเว็บไซต์ ธ.ก.ส. ได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือเป็นลูกค้าเงินกู้ ลูกค้าเงินฝากของธนาคาร และจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หากพบว่าเป็นลูกค้าที่ล้มละลาย จะไม่สามารถแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อผ่านระบบดังกล่าวได้

โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนกรอกข้อมูลขอสินเชื่อให้ครบถ้วน ตามช่องทางข้างต้น ซึ่งลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ระบบจะส่งคำขอสินเชื่อที่ลูกค้าต้องการไปยังระบบนัดหมาย เพื่อให้พนักงานสินเชื่อสาขาติดต่อเพื่อทำสัญญา กรณี ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ ลูกค้าสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 02 555 0555

เปิดสลากชุดถุงเงิน หน่วยละ 100 บาท

เพื่อตอบโจทย์การให้บริการผ่านระบบ Digital ธ.ก.ส. ยังเปิดรับฝากสลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน หน่วยละ 100 บาท วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท พร้อมลุ้นโชครางวัลมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 900 รางวัลทุกเดือน รวม 36 ครั้ง และรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาททุกปี รวมมูลค่ารางวัล 3,243 ล้านบาท

ขณะที่หากฝากครบ 3 ปี รับดอกเบี้ยทันที หน่วยละ 1.90 บาท เปิดรับผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. นี้

นอกจากนี้ในการแก้ไขปัญหาหนี้ นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ธ.ก.ส. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาฯและหน่วยงานรัฐ 13 หน่วยงาน

ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย และ ธ.ก.ส.

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้มีสภาพคล่องในการชำระหนี้และมีทางเลือกในการบริหารจัดการทางการเงินที่ไม่เป็นภาระหนักเกินไป

โดย ธ.ก.ส. ได้ดำเนินงานผ่านโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปแล้ว 10,722 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,294 ล้านบาท พร้อมสนับสนุนข้อมูลของครู และบุคลากรทางการศึกษาให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการและสถานีแก้หนี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน อันนำไปสู่การบริหารจัดการหนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้บุคลากรทางการศึกษา สามารถยืนได้อย่างเข้มแข็งและหลุดพ้นกับดักหนี้อย่างยั่งยืน

ขณะที่ เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีวัตถุประสงค์ชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินหรือสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนวันยื่นไม่น้อยกว่า 6 เดือน หนี้บัตรเครดิตหรือบัตรเงินสด และหนี้ในฐานะ

ผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี

กำหนดชำระหนี้ภายใน 12 ปี โดยไม่เกินวันเกษียณอายุของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันที่เกษียณอายุก่อน และเมื่อหักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้แล้ว ต้องมียอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% ของเงินเดือน แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อต่อเขตพื้นที่การศึกษา

และเมื่อคณะกรรมการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาฯได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว จะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการติดต่อครู และบุคลากรฯ มาทำสัญญา ณ ธ.ก.ส.ในพื้นที่ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ธ.ก.ส.จัดแคมเปญ “ธกส รักคุณ Easy Life – Easy Cash Back”

: เว็บไซต์ธ.ก.ส.