อว. รุก MOU 3 ฝ่าย 5 ปี นำงานวิจัย ปั้น อุทยานธรณีโลกโคราช

อว.
ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิด MOU 3 ฝ่าย นำงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยปั้นอุทยานธรณีโลกหรือ Global Geopark นครราชสีมา 5 ปี

รมว.กระทรวง อว.ใช้จังหวะ ครม.สัญจร โชว์ผลงานเปิด MOU “อุทยานธรณีระดับโลก :Global Geopark” โคราช ผนึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย “วว.-กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช-จังหวัดนครราชสีมา” ภายใน 5 ปี นำงานวิจัยปั้นจุดขายเมืองมรดกยูเนสโก ดันเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชนโตยั่งยืน

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ระหว่างคณะรัฐมนตรีสัญจรที่นครราชสีมา ได้ใช้โอกาสนี้ เป็นประธานพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ผลักดัน โคราช สู่การเป็นเมืองอุทยานธรณี ระดับโลก

ร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่อยู่ใน ความดูแลของกระทรวง กับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ ส่งเสริม และสนับสนุน การยกระดับ ความยั่งยืน ของมาตรฐานคุณภาพ ตามแนวทางองค์การยูเนสโก ในพื้นที่สงวนชีวมณฑล มรดกโลก และ อุทยานธรณีโลก หรือ Global Geopark ในพื้นที่นครราชสีมา

กระทรวง อว.
ธรรมชาติในพื้นที่สงวนชีวมณฑล มรดกโลก ในสะแกราช นครราชสีมา

เดินหน้า นำนครราชสีมา สู่คุณค่าระดับผู้นำโลกทในลักษณะดินแดนแห่ง 3 มรดก ยูเนสโก :The UNESCO Triple Heritage” ซึ่งสามารถขยายผล ให้เกิดประโยชน์ กับชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ด้วยการนำ องค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษา ผนึก รวมกับของสถาบันวิจัย ไปร่วมสร้างผลเชิงบวก ครบวงจร ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม ในท้องถิ่น ขับเคลื่อนต่ออย่างมีทิศทางความชัดเจนต่อไป

รายละเอียด ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงาน กำหนดกรอบการดำเนินงาน 5 ปี ตามหลักความร่วมมือ พัฒนาพื้นที่สงวนชีวมณฑล มรดกโลก และ อุทยานธรณีโลก มุ่งเน้น 5 เรื่องหลัก ประกอบด้วย

  • เรื่องที่ 1 ความร่วมมือในการอนุรักษ์แหล่งและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • เรื่องที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
  • เรื่องที่ 3 การเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าเชิงวิชาการให้เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
  • เรื่องที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ พื้นที่อุทยานธรณีโลกโคราช หรือปริมณฑล
  • เรื่องที่ 5 ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
มรดกโลก โคราช
ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ 1 ในข้อตกลงร่วมมือกันอนุรักษ์แหล่งและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อประโยชน์ชุมชน

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จัดขึ้นที่ อาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงพื้นที่นครราชสีมา แล้วในพิธีทางกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้จัดให้มีตัวแทนการลงนาม 3 ฝ่าย

นำโดย ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

พร้อมได้รับเกียรติ จากบุคลากรแถวหน้าของเมืองไทยร่วมเป็นสักขีพยาน คือ พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารมว.อว. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงอว. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอว. ผู้บริหารกระทรวงอว. รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดร.สุรชิต แวงโสธรณ์ ผอ.สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว.

เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :อว.เร่งใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญาไทย แก้หนี้ครัวเรือน 4 ภาค