วาสนาของแบงก์ ! กรุงไทย กำไร ต้นปี1.1หมื่นล้าน

กรุงไทย กำไร ไตรมาสแรกปี2567 1.1หมื่นล้านผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

ธนาคาร กรุงไทย กำไร เป็นหมื่นล้าน หลังผลประกอบการไตรมาสแรกมี กำไร สุทธิ ทะลุ 11,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% ส่งผลให้รายได้รวม กรุงไทย จากการดำเนินงานขยายตัวร้อยละ 15.4

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ไตรมาสที่ 1/2567 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร เท่ากับ 11,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งขับเคลื่อน “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน”

ส่งผลให้รายได้รวมจากการดำเนินงานขยายตัวร้อยละ 15.4 จากพอร์ตสินเชื่อที่เติบโตอย่างระมัดระวัง เพื่อรักษาสมดุลด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มุ่งเน้นคุณภาพ รวมถึงการขยายตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ

ทั้งนี้ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 43.6 โดยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายอย่างระมัดระวัง

โดยธนาคารตั้งค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายตามศักยภาพของทรัพย์สินอย่างเหมาะสมในไตรมาสที่ 1/2567 และยังคงให้ความสำคัญกับการขยายการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุมลูกค้าในทุกภาคส่วนและเพื่อพร้อมรับการเติบโตของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับที่เหมาะสม ยังคงรักษา Coverage ratio ในระดับสูงคงที่ประมาณร้อยละ 181 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับเมื่อสิ้นปี 2566 พร้อมทั้งบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์อย่างยืดหยุ่นและระมัดระวังต่อเนื่อง

โดยมี สินเชื่อด้อยคุณภาพเท่ากับ 98,815 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio) เท่ากับร้อยละ 3.14 เทียบกับไตรมาส 4/2566 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 81.3

โดยหลัก จากการตั้งสำรองลดลง ร้อยละ 38.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา จากการที่ธนาคารได้ตั้งสำรอง สำหรับลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันที่มีแนวโน้มของคุณภาพสินเชื่อที่เสื่อมค่าลง ในไตรมาสที่ 4/2566 ทั้งนี้ รายได้รวมจากการดำเนินงาน ที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยมี Cost to Income ratio ลดลงจากร้อยละ 44.8 ในไตรมาส 4/2566 เป็นร้อยละ 43.6 ในไตรมาสนี้ จากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ธนาคารยังคงรักษา Coverage ratio ในระดับสูงที่ร้อยละ 181.8 เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ธนาคารมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 17.33 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง และมีเงินกองทุนทั้งสิ้น ร้อยละ 20.50 ของสินทรัพย์ ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง ซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ส่วนในปี 2567 ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ด้วยนวัตกรรม ให้ก้าวนำ การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจยุคใหม่ ขับเคลื่อน “นวัตกรรม สร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน” และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ

โดยล่าสุด ได้จัดตั้งบริษัท กรุงไทยเวนเจอร์ส จำกัด (Krungthai Ventures) ภายใต้บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อประกอบธุรกิจ ในรูปแบบร่วมลงทุน (Venture Capital) มุ่งเน้นการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ธนาคาร สร้างการเติบโตใหม่ๆ

และสร้างผลกระทบเชิงบวก ให้กับประเทศ ต่อเนื่อง จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ทั้งแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ที่มีผู้ใช้งาน 17.8 ล้านราย แอปฯเป๋าตัง 40 ล้านราย และแอปฯถุงเงิน 2 ล้านราย

ช่วยให้คนไทย เข้าถึงบริการทางการเงิน ได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงบริการทางการเงิน และแหล่งเงินทุนในระบบ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ให้ดีขึ้นในทุกวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://thejournalistclub.com/economics-news-20240223/249461/

https://www.facebook.com/krungthaibank/?locale=th_TH