ในหลวงร.10 โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา1

ครม.เศรษฐา1 โปรดเกล้าฯ ในหลวง ร.10
ราชกิจจานุเบกษาลงพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

วันที่ 2 กันยายน 2566 มีการเผยแพร่รายชื่อ ครม.เศรษฐา1 ผ่านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ หรือ ครม.เศรษฐา1 1ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 แล้วนั้น

บัดนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1.นาย ภูมิธรรม เวชยชัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

2.นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรองนายกรัฐมนตรี

3.นาย ปานปรีย์ พหิทธานุกร เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

4.นาย อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

5.พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

7.นาง พวงเพ็ชร ชุนละเอียด เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8.นาย สุทิน คลังแสง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

9.นาย เศรษฐา ทวีสิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่ง

10.นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

11.นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

12.นาย จักรพงษ์ แสงมณี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

13.นางสาว สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

14.นาย วราวุธ ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

15.นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

16.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17.นาย ไชยา พรหมมา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

18.นาย อนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

19.นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

20.นาง มนพร เจริญศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

21.นาย สุรพงษ์ ปิยะโชติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

22.นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

23.นาย นภินทร ศรีสรรพางค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

24.นาย เกรียง กัลป์ตินันท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

25.นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

26.นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

27.พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

28.นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

29.นาย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

30.พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

31.นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

32.นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

33.นาย สันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

34.นางสาวพิมพ์ ภัทรา วิชัยกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

ครม.เศรษฐา1 โปรดเกล้าฯ ในหลวง ร.10 ราชกิจจา
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา1
ครม.เศรษฐา1 โปรดเกล้าฯ ในหลวง ร.10 ราชกิจจานุเบกษา
ร.10โปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรี
ครม.เศรษฐา1 โปรดเกล้าฯ ในหลวง ร.10
โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา1

ข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง เปิดรายชื่อรัฐมนตรีแยกรายกระทรวง “ครม.เศรษฐา1” ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ