มหาดไทยเอ็กซเรย์ความเดือดร้อนของประชาชน ภายใน 31ม.ค.67

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

มหาดไทยเอ็กซเรย์ความเดือดร้อนของประชาชน ภายใน 31ม.ค.67 เพื่อให้ทันต่อการประชาคมแผนในระดับชุมชน/หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • เพื่อให้ปัญหาของพี่น้องประชาชน
  • ได้ถูกบรรจุไว้ในแผน
  • นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

วันนี้ 24 พ.ย. 66 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยตั้งเป้าสำรวจปัญหาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 เพื่อให้ทันต่อการประชาคมแผนในระดับชุมชน/หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำข้อมูลที่ได้จากการ Re X-ray ในครั้งนี้เข้าสู่เวทีประชาคมแผนในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ถูกบรรจุไว้ในแผน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM  ในปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย ได้รับความร่วมมือที่ดีอย่างยิ่งจากทางจังหวัด และอำเภอ ที่ได้ช่วยกันนำภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เคาะประตูบ้านพี่น้องประชาชน โดยสามารถเก็บข้อมูลจากครัวเรือนได้มากถึง 14,562,655 ครัวเรือน ซึ่งพบครัวเรือนที่มีปัญหา 3,810,466 ครัวเรือน โดยได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว 3,614,409 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 94.85 ทั้งนี้จะมีครัวเรือนที่อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา 196,057 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.15

ทั้งนี้เพื่อให้การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ตามความตั้งใจของรัฐบาล และตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้แนวทางปฏิบัติที่สำคัญ คือ การ Re X-ray ครัวเรือน เพื่อให้การสำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ใช้กลไกทีมจังหวัด ทีมอำเภอ

พร้อมบูรณาการทีมที่เป็นทางการ คือ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ และทีมจิตอาสาภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งภาคราชการ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ประชุมหารือวางแผนหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้การสำรวจฯ เข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนอย่างครอบคลุม ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริง