อย.เดินหน้าปรับลดขั้นตอนอนุญาต สะดวกขึ้น เร็วขึ้น

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

อย. ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้วยระบบการทำงานแบบดิจิทัลลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต 245 กระบวนงาน

  • ปรับลดจำนวนวันให้บริการรวมได้มากกว่าร้อยละ 50
  • อย. จะยังคงมุ่งมั่นและพัฒนางาน
  • เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปรับระบบลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดย อย. ให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการมาโดยตลอด จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันที่เป็น FDA One Platform ประกอบด้วย e-Service e-Submission e-Payment e-Review e-Tracking และ e-License ตั้งแต่การยื่นขออนุญาตจนได้รับการอนุญาต อีกทั้งยังมีระบบ e-Consult การให้คำปรึกษาออนไลน์ ซึ่งการให้บริการด้วยระบบการทำงานแบบดิจิทัล ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางของผู้ประกอบการ 

นอกจากนี้ อย. ได้ทบทวนกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพจำนวน 245 กระบวนงาน โดยได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ สามารถปรับลดจำนวนวันให้บริการรวมลงได้มากกว่าร้อยละ 50  เช่น การขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กรณีไม่ส่งผู้เชี่ยวชาญ คณะทำงาน หรืออนุกรรมการ จากเดิม 215 วัน เหลือ 86 วันทำการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ภายใต้ขั้นตอนที่กระชับ และเพื่อให้การบริการดีต่อใจ อย. จัดตั้งทีมประสานใจ FDA Care D+ เพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการโดยใช้หลัก “ใจเขาใจเรา” ให้เกิดความเข้าใจ ลดช่องว่างการสื่อสาร เพิ่มความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งจะดูแลควบคู่กับการให้บริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์

“ อย. คำนึงถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเป็นสำคัญ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าในอนาคต อย. จะยังคงมุ่งมั่นและพัฒนางาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”