รัฐบาลเตรียมแรงงาน 145,000 คนรองรับ High Technology

แรงงาน
ภาครัฐบาล เตรียม แรงงาน 145,000 คนใน 5 ปีรองรับ High Technology

รัฐบาลเตรียมแรงงาน รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตั้งเป้า 5 ปี ผลิต แรงงาน ด้านเซมิคอนดักเตอร์ 80,000 คน – EV 150,000 คน – AI 50,000 คน พร้อมพัฒนาระบบนิเวศสนับสนุนการลงทุนใหม่ ๆ ยกระดับประเทศสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรม High Technology ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

รัฐบาลเตรียมแรงงาน High Technology
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงวิสัยทัศน์ “เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต” IGNITE THAILAND : Future Workforce for Future Industry

แรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล
น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

โดย น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงแนวทาง “การสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” เพื่อนำเสนอแผนผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ด้วยแรงงานที่มีทักษะสูง (High – Skilled Workforce) มุ่งเป้ายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วย

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทยเพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของนโยบาย IGNITE THAILAND ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน

ทั้งนี้การขับเคลื่อน นโยบาย IGNITE THAILAND ( ทั้ง 8 ด้าน Tourism Hub Wellness & Medical Hub Agriculture & Food Hub Aviation Hub Logistic Hub Future Mobility Hub Digital Economy Hub และ Financial Hub) โดยในครั้งนี้เป็นเรื่องการสร้างคน การสร้างการศึกษา และสร้างอาชีพให้กับเยาวชนของชาติ เพื่อเตรียมทัพกำลังคนสร้างอุตสาหกรรมอนาคต IGNITE THAILAND: FUTURE Workforce for Future Industry

นายอนุทิน ได้แสดงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยว่ามีศักยภาพเช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนต่างประเทศ ทางด้านปฏิภาณไหวพริบ หลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ โดยขณะนี้ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยถึง 175 แห่ง ที่สามารถรองรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยได้ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีความพร้อมที่จะสนับสนุนในการบ่มเพาะเยาวชนต่าง ๆ เหล่านี้ของไทยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้

“รัฐบาลได้มีการดูแลเด็กและเยาวชนนักศึกษา สำหรับกองทุนกยศ. โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาสูงสุดเท่าที่จะสามารถไปถึงได้ โดยขณะนี้ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยของกยศ. เหลือ 1% ทั้งนี้มั่นใจว่าหากทุกอย่างพร้อม รัฐบาลนี้ก็พร้อมที่จะทำให้ลูกหลานของชาติได้ไปเรียนหนังสือ โดยต้องไม่มีดอกเบี้ย

ซึ่งจะนำเสนอเรื่องนี้ต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้เป็นเพียงเงินยืมเพื่อการศึกษา ไม่ให้เป็นเงินกู้เพื่อการศึกษา เพื่อไม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองกังวลว่าเมื่อส่งลูกไปเรียนแล้ว จะมีปัญหาในเรื่องการชำระหนี้ หรือถูกฟ้องร้องบังคับคดีต่าง ๆ รัฐบาลนี้ขอให้ความมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านอย่างเด็ดขาด”

รัฐบาล แรงงาน นโยบายรัฐ
“เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต” IGNITE THAILAND: Future Workforce for Future Industry” ตามนโยบาย IGNITE THAILAND

รัฐบาลเตรียมแรงงาน รองรับ High Technology

รมว.อว.กล่าวถึงแนวทางการ “เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต” IGNITE THAILAND: Future Workforce for Future Industry” ตามนโยบาย IGNITE THAILAND ของรัฐบาลว่า เพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

โดยการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ผ่าน 8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ของนายกรัฐมนตรีนั้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ ความพร้อมของกำลังคนในประเทศ ที่จะรองรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ ทั้งนี้ นายกฯ ได้เดินทางไปทั่วโลก เพื่อเชิญชวนนักธุรกิจ ในอุตสาหกรรมที่มี High Technology มาลงทุนในประเทศไทย

เช่น Semiconductor & Advanced Electronics, EV, AI โดยอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องการ High – Skilled Workforce ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการดึงดูดนักลงทุนและสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น อว. ซึ่งเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบในการผลิตกำลังคนทักษะสูง

ได้ย้ำถึงความพร้อมที่จะผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมทั้ง 8 ด้านใน IGNITE THAILAND โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายเป็น flagship ให้ อว. เตรียมผลิต High – Skilled Workforce

เพื่อรองรับอุตสาหกรรม High Technology ได้แก่ กำลังคนด้าน Semiconductor & Advanced Electronics, EV และ AI โดยจะสร้างและพัฒนากำลังคนทุกระดับ ตั้งแต่การพัฒนากำลังคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย รวมถึงการผลิตบัณฑิตในระดับ ปริญญาตรี โท เอก โดยภายในระยะ 5 ปีข้างหน้า ได้ตั้งเป้าสำหรับ Semiconductor & Advanced Electronics ไว้ที่ 80,000 คน EV 150,000 คน (ICE มี 600,000 คน) และ AI 50,000 คน

เริ่มพัฒนาคน เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปแล้ว 6 โครงการ

ปัจจุบัน ได้เริ่มดำเนินการผลิตกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปแล้ว 6 โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมี 3 โครงการที่เป็น Quick Win เห็นผลในระยะสั้น ได้แก่

  • 1. การพัฒนาและเพิ่มทักษะ (Upskill/Reskill) เช่น โครงการ STEM PLUS หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สำหรับกำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรม โดยมีแรงจูงใจให้บริษัทเอกชนที่ส่งบุคลากรมาเรียน สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีได้ 250% ปัจจุบันมีหลักสูตรด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 150 หลักสูตร ด้าน EV 124 หลักสูตร ด้าน AI 313 หลักสูตร ตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 12,500 คนต่อปี ด้าน EV 24,000 คนต่อปี ด้าน AI 8,000 คนต่อปี
  • 2. โครงการ Coop+ หรือ สหกิจศึกษาพลัส ที่นำนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์มาพัฒนาทักษะเพิ่มเติมและฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม หลังจบการศึกษาแล้วยังสามารถทำงานกับบริษัทได้ทันที โดยตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์ 1,500 คนต่อปี เริ่มนำร่องไปแล้วกับ 8 บริษัทชั้นนำ ขณะที่ด้าน EV และ AI ก็จะใช้รูปแบบเดียวกัน โดยตั้งเป้าด้าน EV 500 คนต่อปี ด้าน AI 500 คนต่อปี
  • 3. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ โดยการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในมหาวิทยาลัยหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 3 ด้านนี้ในต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวต่อว่า
รัฐบาลเตรียมแรงงาน High Technology
อนุทิน เยี่ยมชมงาน

โครงการที่ 4 ถึง 6 เป็นแผนระยะกลางและยาว ที่จะเห็นผลภายใน 2-4 ปี

  • โครงการที่ 4. คือ การจัดทำหลักสูตรแซนด์บอกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและโท โดย 15 มหาวิทยาลัย คาดว่าจะผลิตกำลังคนได้ 1,300 คนต่อปี ด้าน EV จะเปิดสอนได้ในปีหน้า และด้าน AI ได้เปิดสอนแล้ว 2 หลักสูตรใน 6 มหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าผลิตกำลังคนให้ได้ 1,000 คนต่อปี
  • 5.การจัดทำหลักสูตรเซมิคอนดักเตอร์ EV และ AI ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ระดับปริญญาตรีและโท เป็นหลักสูตร International Program ตั้งเป้าผลิตกำลังคนไม่น้อยกว่า 200 คนต่อปี และ
  • 6. การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ล่าสุดได้ร่วมมือกับอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร ในการส่งนักเรียนทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอกด้านเซมิคอนดักเตอร์ และจะดำเนินการในลักษณะเดียวกันในด้าน EV และด้าน AI พร้อมให้ความมั่นใจ อว. มีแผนงานที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิต และ High – Skilled Workforce ในอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอต่อการลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ของรัฐบาล

กระทรวงมหาดไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 2 รมว.“ท่องเที่ยว-แรงงาน” จัดหนัก TAT Skill ปั้นคนโกย 3.5 ล้านล้าน