FTSE SET Index Series

สำหรับนักลงทุนแล้ว  “ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ”  หรือ SET Index   เป็นตัวชี้วัดที่จะบอกให้นักลงทุนทราบถึงภาพรวมของตลาดหุ้นในวันนั้น ๆว่าเป็นอย่างไร  

นอกจาก SET Index แล้ว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังจัดทำดัชนีไว้อีกหลายประเภท เช่น  SET50  SET100  mai เป็นต้น  เพื่อให้ดัชนีสะท้อนสถานการณ์การลงทุนที่เกิดขึ้นของกลุ่มหุ้นที่แตกต่างกัน

ยังมีดัชนีอีกตัวที่มีความสำคัญ นั่นคือ FTSE SET Index  กิดจากความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ  และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell)  พัฒนาดัชนีสำหรับตลาดหุ้นไทย 

เพื่อยกระดับดัชนีตลาดหุ้นไทย ให้เป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนสถาบันต่างชาติ ช่วยผลักดันให้ตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญของภูมิภาคในอนาคต

และยังใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ อย่าง กองทุน ETF, ตราสารทางการเงินที่อ้างอิงดัชนี  รวมไปถึงเป็นดัชนีอ้างอิง Benchmarkสำหรับลงทุนในกองทุนรวม

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดประตูสู่สากลของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ของไทย  ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ช่วยเพิ่มโอกาสในการระดมทุน และเพิ่มสภาพคล่อง

เนื่องจาก FTSE เป็นบริษัทอิสระที่จัดทำดัชนีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดทำดัชนีให้ตลาดหุ้นหลายๆ แห่งทั่วโลก รวมแล้วมากกว่า 100,000 ดัชนี เช่น ตลาดหุ้นลอนดอน แนสแด็ก ตลาดหุ้นสิงคโปร์ ตลาดหุ่นเบอร์ซ่ามาเลเซีย ตลาดหุ้นโตเกียว   ยังเป็นที่นิยมของนักลงทุนทั่วโลก ดัชนีของ FTSE ถูกนำไปใช้วิเคราะห์การลงทุน วัดผลประกอบการ จัดการสินทรัพย์ และสร้างกองทุนอ้างอิงดัชนี

FTSE ยังถูกเลือกให้สร้างดัชนีสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน ปัจจุบัน ถือว่าเป็นผู้จัดทำดัชนีที่ร่วมทำงานกับตลาดหุ้นทั่วโลกมากกว่า 20 แห่งในการสร้างดัชนีของตลาดหุ้นแต่ละประเทศ 

สำหรับตลาดหุ้นไทย มีการคำนวณ และจัดทำดัชนีหลายตัวอยู่ในชุด  FTSE SET Index Series  โดยแบ่งตามขนาดของหุ้น เช่น ดัชนี FTSE SET Large Cap Index ดัชนีราคาหุ้นขนาดใหญ่ 30 ตัวใน SET , ดัชนี FTSE SET All-Share Industry Indices ดัชนีราคาหุ้นแบ่งตามมาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม  และ แบบสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม คือ ดัชนี FTSE SET Shariah Index

ล่าสุด ได้มีการเปิดเผยรายชื่อหุ้นใหม่ที่ใช้คำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series โดยดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 1 หลักทรัพย์ใหม่เข้าคำนวณคือ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC) , ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มีจำนวน 3 หลักทรัพย์ใหม่ คือ บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS) บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) และ บมจ. ไทยประกันชีวิต (TLI)

และ ดัชนี FTSE SET Shariah Index มีจำนวน 18 หลักทรัพย์ใหม่ เช่น ESSO, BPP, ILINK  เป็นต้น ที่ถูกนำมาคำนวณ

ปกติแล้ว จะมีการทบทวนรายชื่อหุ้นที่ถูกนำมาคำนวณดัชนีนี้ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งกำหนดครั้งต่อไป คือ เดือนมิถุนายน 2566 

ผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดดัชนีชุด FTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์การคำนวณ ได้ที่เว็บไซต์  https://www.ftserussell.com/products/indices/set  และ https://www.set.or.th/th/market/index/ftse-set/profile