EXIM BANK จับมือภาครัฐ-เอกชน หนุนการผลิตเพื่อส่งออกโดยใช้หุ่นยนต์ในเขตอีอีซี

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
  • สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ (กลาง) นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) ดร.ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) นางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และนายคง ลัคนาวิเชียร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด วิทยากรในงานเสวนา “ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและการส่งออกด้วย Automation”

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs เห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตโดยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Automation) เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของรัฐบาล

ทั้งนี้ EXIM BANK และ TARA ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้