บพท.นำ 10 มหาลัย คว้า 10 รางวัลวิจัยฟื้นเศรษฐกิจชาติ

บพท.ควง 10 มหาวิทยาลัย ปั้นผลงานคว้า 10 รางวัลงานวิจัยดีเด่น ตอบโจทย์สร้างงาน-เติมเงิน-ลดเหลื่อมล้ำ-เสริมคุณภาพชีวิต ฟูมฟักเศรษฐกิจชุมชน

  • บพท.เปิดความสำเร็จผลิตงานวิจัยฟื้นคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจชุมชนทั่วไทย
  • 10 มหาลัย คว้า 10 รางวัลวิจัยดีเด่น 3 ด้าน “พัฒนาเชิงระบบ/สร้างเศรษฐกิจ/จัดการทุนชุมชน”

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ได้มอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นรวม 10 ผลงาน ซึ่งทางสถาบันการศึกษากับ บพท.ร่วมกันดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นชุดข้อมูลความรู้สำหรับการพัฒนาพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในแต่ละพื้นที่ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ประกาศและมอบรางวัลดังกล่าวระหว่างการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “อนาคตประเทศไทย” (Future Thailand) เมื่อเร็ว ๆ นี้

ซึ่งแต่ละผลงานวิจัยดีเด่นได้รับการพิสูจน์ยืนยันผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติมาแล้ว ทั้งมิติการสร้างนวัตกรชุมชน สร้างกลไกกระบวนการความร่วมมือ สร้างอาชีพ เพื่อนำสู่การพัฒนาชุมชน พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน งานวิจัยดีเด่นที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 ผลงาน ครอบคลุม 3 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านที่ 1 การพัฒนาเชิงระบบ/นโยบายระดับชาติหรือจังหวัดหรือท้องถิ่น มี 3 ผลงานได้แก่

1.งานวิจัยสร้างเมืองปูทะเล กลางวิกฤตที่ปัตตานี โดย รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2.งานวิจัยธุรกิจปันกัน “ตอน เสริมสภาพคล่องด้วย…วัคซีนการเงิน” โดย รศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 3.งานวิจัยระบบบริหารครัวเรือนยากจน แบบร่วมมือระดับพื้นที่โดย รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ด้านที่ 2 การแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพ มี 4 ผลงาน ได้แก่

1.งานวิจัยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ ด้วยนวัตกรรมสำหรับชุมชน โดย ดร.ภรณี หลาวทอง และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2. งานวิจัยกระจูดแก้จนแบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุงโดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

3.งานวิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากมะม่วงเบาใต้-ยางพารา และพริก โดย ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 4.งานวิจัยการพัฒนาโคเนื้อจังหวัดน่าน ด้วยกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่ โดย ผศ.น.สพ.ดร.วินัย แก้วละมุล และคณะนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านที่ 3 การอนุรักษ์พัฒนาและจัดการภูมิปัญญา ทรัพยากร และทุนของชุมชน มี 3 ผลงาน ได้แก่

1.งานวิจัยการจัดการทรัพยากรป่าประ นบพิตำ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2. งานวิจัย Learning City LAMPANG Model โดย ดร.ขวัญนภา สุขศร และคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ลำปาง 3. งานวิจัยPhayao Learning : พะเยาเมืองแห่งเรียนรู้ของยูเนสโกของทุกคน โดย รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

ผอ.กิตติ กล่าวว่า ทุกผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นตอบสนองต่อเจตนารมย์สำคัญของ บพท.ที่มุ่งมั่นผลักดันการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาพื้นที่อันเป็นทิศทางหลักการกระจายความเจริญให้เป็นไปอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคโดยมีงานวิจัยเป็นเข็มทิศนำทาง มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้อย่างเหมาะสมเป็นเครื่องมือ รวมถึงมีกลไกกระบวนการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนนำสู่ 3 เป้าหมาย คือ 1.การพัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ 2.ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ 3.ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน.shผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ ได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมเป็นธรรม -เรื่องโดย เพ็ญรุ่งใยสามเสน