ประชาชนต้องได้ชมแน่! โอลิมปิกเกมส์ – พาราลิมปิกเกมส์

โอลิมปิกเกมส์
นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ครม. รับทราบการดำเนินการ กกท.ขอรับการสนับสนุนงบ จัดหาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ กรุงปารีส จำนวน 435 ล้านบาท โดยกีฬา โอลิมปิกเกมส์ จะจัดในวันที่ 26 ก.ค. – 11 ส.ค.67

  • ชี้ต้องให้ประชาชน เยาวชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสรับชม เชียร์กีฬา และให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทย
  • เผยหลัง ครม.รับทราบข้อมูลแล้ว กกท. ต้องเสนอเรื่องเข้าสู่กระบวนการให้คณะกรรมการบริหาร กสทช. และคณะกรรมการบริหาร กองทุน กทปส. รับทราบ เพื่อพิจารณาของบ
  • พร้อมประสานบผู้ถือลิขสิทธิ์ ผู้บริหารจัดการลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายการดังกล่าว อย่างเป็นทางการในไทย เพื่อดำเนินการร่างสัญญา

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (11 มิ.ย.67) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดหาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กองทุน กทปส.) ในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในวงเงินงบประมาณ จำนวน 435,000,000 บาท ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ
 
ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.67 มีมติเห็นชอบในหลักการให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ เพื่อการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันกีฬา 2 รายการดังกล่าว จำนวน 435,000,000 บาท รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รวมถึงให้ กกท. เสนอเรื่องการดำเนินการดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และมอบหมายการดำเนินการต่อไป และเมื่อ กกท. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาลิขสิทธิ์เพื่อการถ่ายทอดสดฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการตามประกาศแนบท้ายของสำนักงาน กสทช. อย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสเข้าถึงการรับชม และร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยผ่านการถ่ายทอดสดครั้งนี้
 
ดังนั้น กกท. ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นลำดับแรก ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.67 เห็นชอบในหลักการดำเนินการจัดหาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาทั้ง  2 รายการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามให้กำลังใจนักกีฬา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แต่เนื่องด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ให้การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่สำคัญหลายรายการ อาทิเช่น การแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ Volleyball Nations League 2024 Finals และการแข่งขันกีฬาเอเซียนอินดอร์ และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ซึ่งส่งผลให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุน การจัดหาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา 2 รายการดังกล่าวได้

ทังนี้ ได้ให้ กกท. ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และหากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว หรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จะเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พิจารณาอีกครั้ง

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว ของกองทุน กทปส. ในสำนักงาน กสทช. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่องเพื่อให้ ครม. รับทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนต่อไป
 
ทั้งนี้ การดำเนินการเผยแพร่ผลการแข่งขันของนักกีฬาแต่ละประเทศ ในรูปแบบการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้รับชม เชียร์ และเป็นกำลังใจให้นักกีฬา ถือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาชาติที่สำคัญอีกทางหนึ่ง และจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาตัวแทน ของแต่ละประเทศได้ การถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้ง 2 รายการผ่านสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสรับชม เชียร์กีฬา และให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทย
 
สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ กรุงปารีส สาธารณฝรั่งเศส จะจัดขึ้นวันที่ 26 ก.ค. – 11 ส.ค. 67 และวันที่ 28 ส.ค. – 8 ก.ย. 67 โดยหลังจาก ครม. มีมติรับทราบในข้อมูลแล้ว กกท. ต้องดำเนินการดังนี้ 
 

1.เสนอเรื่องพร้อมมติ ครม. เข้าสู่กระบวนการให้คณะกรรมการบริหาร กสทช. และคณะกรรมการบริหาร กองทุน กทปส. รับทราบและดำเนินการ พิจารณาเรื่องการขอสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการจัดหาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 17 จำนวน 435,000,000 บาท

2.กกท. ดำเนินการประสานรายละเอียดกับผู้ถือลิขสิทธิ์ และผู้บริหารจัดการลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 รายการดังกล่าว อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพื่อดำเนินการร่างสัญญา รวมถึงเสนอรายละเอียดการร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็น ก่อนลงนามสัญญา และในกระบวนทั้งหมดในข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : รัฐ จับมือภาคเอกชน เพิ่มศักยภาพ 55 เมืองน่าเที่ยว