สรรพากรปรับหลักเกณฑ์แวตรีฟันด์อำนวยสะดวกนักท่องเที่ยวเริ่ม 1ธ.ค.นี้

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

สรรพากรปรับปรุงหลักเกณฑ์แวตรีฟันด์ อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourists: VRT)ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

  • เพื่อรองรับ High Season’66
  • ไม่ต้องรอต่อคิวทำเรื่องขอคืนนาน

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า เพื่อเร่งขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566   ได้ให้กรมสรรพากรปรับปรุงกฎระเบียบการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT Refund) ให้แก่นักท่องเที่ยวและให้เริ่มมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 นี้ เพื่อรองรับ High Season’66 เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

“ในบางช่วงเวลาจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อคิวรอตรวจสินค้าเพื่อขอคืนภาษีเป็นจำนวนมาก หากประเทศไทยสามารถลดอุปสรรค เพื่อให้สามารถคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย รวมทั้งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย” นายจุลพันธ์กล่าว

ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร

ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1. ปรับเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าที่ต้องแสดงต่อศุลกากร จากเดิมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เป็น 20,000 บาทขึ้นไป หลักเกณฑ์ใหม่นี้จะช่วยลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต้องแสดงสินค้าลงจาก 1.7 ล้านรายต่อปี (หรือร้อยละ 67 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขอคืนภาษีทั้งหมด) เหลือประมาณ 500,000 รายต่อปี (หรือร้อยละ 20 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขอคืนภาษีทั้งหมด) หรือลดจำนวนคิว/การขอตรวจเอกสารที่ต้องตรวจสินค้า จาก 4,800 คนต่อวัน เหลือเพียง 1,400 คนต่อวันหรือปรับลดลงกว่าร้อยละ 70

2. ปรับเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ต้องนำไปแสดงต่อสรรพากร 9 รายการ ได้แก่ เครื่องประดับ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา สมาร์ทโฟน แล็ปท็อปหรือแท็บเล็ต กระเป๋า (ไม่รวมกระเป๋าเดินทาง) เข็มขัด จากเดิมมูลค่าต่อชิ้นตั้งแต่ 10,000บาทขึ้นไป เป็น 40,000 บาทขึ้นไป และของที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ (carry-on) จากเดิมมูลค่าต่อชิ้นตั้งแต่ 50,000บาทขึ้นไป เป็น 100,000 บาทขึ้นไป

หลักเกณฑ์ใหม่นี้จะช่วยลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต้องแสดงสินค้าลงจาก 120,000 รายต่อปี (หรือร้อยละ 4.7 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขอคืนภาษีทั้งหมด) เหลือประมาณ 30,000 รายต่อปี (หรือร้อยละ 1.2 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขอคืนภาษีทั้งหมด) หรือลดลงจาก 333 คนต่อวันที่ต้องแสดงสินค้าเหลือเพียง 84 คนต่อวัน โดยประมาณ หรือลดลงกว่าร้อยละ 75

สำหรับเงื่อนไขการขอคืนภาษีในปัจจุบันนั้น นักท่องเที่ยวต้องมียอดซื้อไม่น้อยกว่า 2,000 บาทต่อร้านต่อวัน และจากการปรับหลักเกณฑ์ข้างต้นนี้จะช่วยลดขั้นตอนการขอคืนภาษี ของนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้ามูลค่ารวมไม่ถึง 20,000 บาท สามารถไปขอรับคืนภาษีจากเจ้าหน้าที่สรรพากรได้โดยไม่ต้องผ่านพิธีการทางศุลกากรแต่อย่างใด

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161