ปตท.แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ตั้ง “ประเสริฐ” ปลัดพลังงาน นั่งประธานบอร์ด

ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน

ปตท.แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ตั้ง “ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ” ปลัดพลังงาน นั่งประธานบอร์ด มีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน  เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ขอเรียนให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 10/2566 เมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีผลนับแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และให้นําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามแนวทางที่ปฏิบัติมาตามมติคนร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 นั้น

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน

ต่อมา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรอง กรรมการรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 แจ้งปตท.ว่า เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ และเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือก บุคคลเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (พรบ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) แล้ว จึงขอส่งเรื่องคืน ปตท. เพื่อดําเนินการตาม พรบ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯต่อไป

ในการนี้ ปตท. จึงขอเรียนแจ้งมติคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ เป็นประธาน กรรมการ โดยมีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ จึงแจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ลงชื่อ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่