ครม.อนุมัติหลักการยกเว้นภาษีระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ครม.อนุมัติหลักการยกเว้นภาษีระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการระดมทุน

  • คาดทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 50 ล้านบาท
  • ก.ล.ต.คาดปี 2567 จะมีการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
  • เพื่อการลงทุนจำนวน 18,500 ล้านบาท

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษี ซึ่งเป็นมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน มีสาระสำคัญ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินส่วนแบ่งกำไร คือเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นที่ได้รับจากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน และให้หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 15 ไว้ และไม่ต้องนำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก สำหรับกำไร หรือ ผลประโยชน์อื่นที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้เพื่อยกระดับการดูแลโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีมาตรฐาน ใกล้เคียงกับกองหลักทรัพย์ทั่วไป เช่น กองทุนต่างๆ พันธบัตร รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการระดมทุน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

สำหรับมาตรการนี้คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 50 ล้านบาท แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบธุรกิจ จะเป็นการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมจากเครื่องมือดั้งเดิม คือตราสารทุน จะเป็นผลดีต่อการระดมทุน การลงทุน การจ้างงาน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไปเป็นศูนย์กลางการระดับทุนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล(Digital Asset Hub)เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)  คาดการณ์ในปี 2567 จะมีการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนจำนวน 18,500 ล้านบาท